Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022

Uchwała Nr XIX/111/12 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022

 
Uchwała Nr XIX/111/12
Rady Gminy Turek
z dnia 29 marca 2012 r.
 
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022.
 
       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  Rada Gminy Turek uchwala, co następuje :
 
§ 1. W Uchwale Nr XV/83/11 Rady Gminy Turek z dnia  29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022,  wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W załączniku Nr 1  „ Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu”  wprowadza się zmiany :
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 1. „Dochody ogółem” kwotę 20.484.029,00 zł. zastępuje się kwotą 20.534.729,00 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 1.1. „Dochody bieżące” kwotę 20.479.029,00 zł. zastępuje się kwotą 20.529.729,00 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 1.1.1. „Środki w UE” kwotę 0 zł. zastępuje się kwotą 35.400,00 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 1.2.2. „Środki z UE” kwotę 35.400,00 zł. zastępuje się kwotą 0 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 2. „Wydatki ogółem” kwotę 28.507.689,00 zł. zastępuje się kwotą 29.669.624,18 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 2.1. „Wydatki bieżące razem „ kwotę 17.131.696,12 zł. zastępuje się kwotą 17.698.840,30 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 2.1.1. „Wydatki bieżące (bez odsetek prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę 17.021.696,12 zł. zastępuje się kwotą 17.588.840,30 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 2.1.1.2 „ wydatki bieżące na projekty” kwota 35.400,00 zł. zastępuje się kwotą  39.056,79 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 2.2. „Wydatki majątkowe”  kwotę 11.375.992,88 zł. zastępuje się kwotą 11.970.783,88 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 3. „Wynik budżetu” kwotę -8.023.660,00 zł. zastępuje się kwotą -9.134.895,18 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 4. „Dochody bieżące minus wydatki bieżące „ kwotę 3.347.332,88 zł. zastępuje się kwotą 2.830.888,70 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 5. „Przychody budżetu” kwotę 8.377.500,00 zł. zastępuje się kwotą 9.488.735,18 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 5.1. „ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki  o których mowa w art. 217, ust.2, pkt 6 ufp, angażowanie w budżecie roku bieżącego „ kwotę 0 zł. zastępuje się kwotą 1.111.235,18 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 5.1.1 „w tym, na pokrycie deficytu budżetu” kwotę 0 zł. zastępuje się kwotą 9.134.895,18 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie  9. „Zadłużenie/dochód y ogółem- max.60 % z art.170 sufp (bez wyłączeń’ wskaźnik 51,07 % zastępuje się wskaźnikiem  50,95 %
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 9.a „Zadłużenie/dochód y ogółem – max.60% z art. 170 sufp ( po uwzględnieniu wyłączeń) wskaźnik 51,07 % zastępuje się 50,95 %
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 12.a „Relacja (Db-Wb+Dsn) /do, o której mowa w art. 243 w danym roku „ wskaźnik 16,34 % zastępuje się wskaźnikiem 13,79 %
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 15.1 „Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane „ kwotę 9.553.156,00 zastępuje się kwotą 9.819.308,79 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 15.2.2. „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” kwotę 1.730.439,42 zł. zastępuje się kwotą 1.749.270,03 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 15.4. „Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 ufp „ kwotę 7.320.458,45 zł. zastępuje się kwotą 7.739.249,45 zł.
- w kolumnie 2012 roku w wierszu c „ sposób sfinansowania spłaty długu, przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji „  kwotę 0 zł. zastępuje się  kwotą 353.840,00 zł.
- w kolumnie 2012 roku w wierszu  f „ sposób sfinansowania spłaty długu , nadwyżka bieżąca” kwotę 353.840,00 zł. zastępuje się kwotą 0 zł.

2. Załącznik Nr  1 „ Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do  niniejszej uchwały.
 
3. Załącznik Nr 2 „ objaśnienia przyjętych wartości „  otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
                                                                                   Przewodniczący Rady
                                                                                   /-/ Ireneusz Kolenda
 
Załączniki:
 
Lista wiadomości