Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022

Uchwała Nr XXV/147/12 Rady Gminy Turek z dnia 25 października 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022

Uchwała Nr XXV/147/12
Rady Gminy Turek
z dnia 25 października  2012 r.
 
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022.
 
 
       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1
 
W  Uchwale Nr XV/83/11 Rady Gminy Turek z dnia  29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022, zmienionej:

- Uchwałą Nr XIX/111/12 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022,
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W załączniku Nr 1  „Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu”  wprowadza się zmiany:
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 1. „Dochody ogółem” kwotę 20.534.729,00 zł. zastępuje się kwotą 22.696.288,61 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 1.1. „Dochody bieżące” kwotę 20.529.729,00 zł. zastępuje się kwotą 20.594.492,08 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 1.1.1. „Środki w UE” kwotę 35.400,00zł. zastępuje się kwotą 149.205,26 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 1.2. „Dochody majątkowe” kwotę 5.000,00 zł. zastępuje się kwotą 2.101.796,53 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 2. „Wydatki ogółem” kwotę  29.669.624,18 zł. zastępuje się kwotą 32.005.497,47 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 2.1. „Wydatki bieżące razem „ kwotę 17.698.840,30 zł. zastępuje się kwotą 18.122.217,06 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 2.1.1. „Wydatki bieżące (bez odsetek prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę 17.588.840,30 zł. zastępuje się kwotą 118.012.217,06 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 2.1.1.2 „ wydatki bieżące na projekty” kwota 39.056,79 zł. zastępuje się kwotą 166.479,79 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 2.2. „Wydatki majątkowe”  kwotę 11.970.783,88 zł. zastępuje się kwotą 13.883.280,41 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 3. „Wynik budżetu” kwotę -9.134.895,18 zł. zastępuje się kwotą -9.309.208,86 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 4. „Dochody bieżące minus wydatki bieżące „ kwotę 2.830.888,70 zł. zastępuje się kwotą 2.472.275,02 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 5. „Przychody budżetu” kwotę 9.488.735,18zł. zastępuje się kwotą 9.663.048,86 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 5.1. „ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki  o których mowa w art. 217, ust.2, pkt 6 ufp, angażowanie w budżecie roku bieżącego „ kwotę 1.111.235,18zł. zastępuje się kwotą 1.285.548,86 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 5.1.1 „w tym, na pokrycie deficytu budżetu” kwotę 9.134.895,18 zł. zastępuje się kwotą 931.708,86 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 5.3.1 „ na pokrycie deficytu budżetu” kwotę 8.023.660,00 zł. zastępuje się kwotą 8.377.500,00 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 15.1 „Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane „ kwotę 9.819.308,79 zastępuje się kwotą 9.747.463,95 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 15.2. „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” kwotę 1.749.270,03 zł. zastępuje się kwotą 1.774.270,03 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 15.4. „Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 ufp „ kwotę 7.739.249,45 zł. zastępuje się kwotą 3.903.636,90 zł.
- w kolumnie 2012 roku w wierszu c „ sposób sfinansowania spłaty długu, przychody z tytułu kredytów, pożyczek i obligacji „  kwotę 353.840,00  zł. zastępuje się  kwotą  0 zł.
- w kolumnie 2012 roku w wierszu  f „ sposób sfinansowania spłaty długu , nadwyżka bieżąca” kwotę 0 zł. zastępuje się kwotą  353.840,00 zł.
- w wierszu 2013 roku, w kolumnie 15.4. „Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 ufp „ kwotę 2.310.360,00 zł. zastępuje się kwotą 1.898.785,00 zł.
W wyniku zmian w planowanych dochodach i wydatkach  budżetu, wprowadzono zmiany w  wskaźnikach  od kolumny 9 do kolumny14.
 
2. Załącznik Nr  1 „Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.
 
3. Załącznik Nr 2 „ objaśnienia przyjętych wartości „  otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
4. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.

§ 2

Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
§ 3

Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 

Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

Załączniki:
 
Lista wiadomości