Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2012-2022

Uchwała Nr XXVIII/162/12 Rady Gminy Turek z dnia 27 grudnia 2012 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022

Uchwała Nr XXVIII/162/12
Rady Gminy Turek
z dnia 27 grudnia  2012 r.
 
w sprawie: zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022.
 
       Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity: Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.)  oraz art. 226, 227, 231 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U.z 2009 r. Nr 157, poz. 1240 ze zm.)  Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:
 
§ 1. W  Uchwale Nr XV/83/11 Rady Gminy Turek z dnia  29 grudnia 2011 r. w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022, zmienionej:
- Uchwałą Nr XIX/111/12 Rady Gminy Turek z dnia 29 marca 2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022,
- Uchwałą Nr XXV/147/12 Rady Gminy Turek z dnia 25 października  2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022,
- Uchwałą Nr XXVI/156/12 Rady Gminy Turek z dnia 21 listopada  2012 roku w sprawie zmiany Wieloletniej  Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2012-2022,
 
wprowadza się następujące zmiany:
 
1. W załączniku Nr 1  „ Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu”  wprowadza się zmiany:
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 1. „Dochody ogółem” kwotę 22.963.189,61 zł. zastępuje się kwotą 23.118.466,44 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 1.1. „Dochody bieżące” kwotę 20.861.393,08 zł. zastępuje się kwotą 21.016.669,91 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 2. „Wydatki ogółem” kwotę  32.272.398,47 zł. zastępuje się kwotą 24.250.175,30 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 2.1. „Wydatki bieżące razem „ kwotę 18.389.118,06 zł. zastępuje się kwotą 18.475.502,89 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 2.1.1. „Wydatki bieżące (bez odsetek prowizji od kredytów i pożyczek oraz wyemitowanych papierów wartościowych)” kwotę 18.279.118,06 zł. zastępuje się kwotą 18.341.502,89 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 2.1.2. „Wydatki bieżące na obsługę długu” kwotę 110.000,00 zł. zastępuje się kwotą 134.000,00 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 2.1.2.1. „ Odsetki i dyskonto” kwotę 110.000,00 zł. zastępuje się kwotę 134.000,00 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 2.2. „ Wydatki majątkowe” kwotę 13.883.280,41 zł. zastępuje się kwotą 5.774.672,41 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 3. „ Wynik budżetu” kwotę -9.309.208,86 zł. zastępuje się kwotą -1.131.708,86 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 4. „ Dochody bieżące – wydatki bieżące” kwotę 2.472.275,02 zł. zastępuje się kwotą 2.541.167,02 zł.
- w wierszu 2012 roku, w  kolumnie 5. „Przychody budżetu” kwotę 9.663.048,86 zł. zastępuje się kwotą 1.485.548,86 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 5.1.1. „ Nadwyżka budżetowa z lat ubiegłych plus wolne środki, o których mowa w art. 217 ust.2 pkt 6 ufp, angażowane w budżecie roku bieżącego na pokrycie deficytu budżetu „ kwotę 931.708,86 zł. zastępuje się kwotą 1.131.708,86 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 5.3. „Kredyty, pożyczki, sprzedaż papierów wartościowych” kwotę 8.377.500,00 zł. zastępuje się kwotą 200.000,00 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 7. „Kwota długu” kwotę 10.462.140,00 zł. zastępuje się kwotą 2.284.640,00 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 15.1 „Wydatki na wynagrodzenia i składki od nich naliczane „ kwotę 9.722.926,03 zł. zastępuje się kwotą 9.732.976,03 zł.
- w wierszu 2012 roku, w kolumnie 15.2. „ Wydatki związane z funkcjonowaniem organów jst” kwotę 1.774.270,03 zł. zastępuje się kwotą 1.781.270,03 zł.
- w wierszu 2012 roku , w kolumnie 15.4. „Wydatki majątkowe objęte limitem art. 226, ust. 4 ufp „ kwotę 3.995.636,90 zł. zastępuje się kwotą 1.109.441,95 zł.
W latach 2013-2022 wprowadzono zmiany związane z zaplanowaniem pożyczek  w 2012 roku.
W wyniku zmian w planowanych dochodach i wydatkach  budżetu, wprowadzono zmiany  w  wskaźnikach  od kolumny 9 do kolumny14.
 
2. Załącznik Nr  1 „ Dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu” otrzymuje nowe brzmienie załącznika Nr 1 do  niniejszej uchwały.
 
3. Załącznik Nr 2 „ objaśnienia przyjętych wartości „  otrzymuje brzmienie załącznika Nr 2 do niniejszej uchwały.
 
4. Załącznik Nr 3 „Wykaz przedsięwzięć do WPF” otrzymuje brzmienie załącznika Nr 3 do niniejszej uchwały.
 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.
 
 
§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.
 
Przewodniczący Rady
/-/ Ireneusz Kolenda

 
Załączniki:
Lista wiadomości