Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2025

UCHWAŁA NR IX/45/15 RADY GMINY TUREK z dnia 15 czerwca 2015r.


Uchwała Nr IX/45/15

Rady Gminy Turek
z dnia 15 czerwca 2015 r.


w sprawie: Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227-228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje :

§ 1. Uchwala się Wieloletnią Prognozę Finansową Gminy Turek obejmującą : dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały.

§ 2. Ustala się wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, zgodnie z załącznikiem Nr 2 do niniejszej uchwały.


§ 3
. Traci moc Uchwała Nr IV/15/15 Rady Gminy Turek z dnia 21 stycznia 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2030 ze zmianami.

§ 4. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 5. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda   

 

Załączniki:

 

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.