Wieloletnia Prognoza Finansowa na lata 2015-2025

UCHWAŁA NR XI/51/15 RADY GMINY TUREK z dnia 16 lipca 2015 r.


Uchwała Nr XI/51/15
Rady Gminy Turek
z dnia 16 lipca 2015 r.


w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) oraz art. 226, 227-228, 230 ust. 6 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 roku o finansach publicznych (Dz.U. z 2013r., poz. 885 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1.
W Uchwale Nr IX/45/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 roku w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025, wprowadza się nastepujące zmiany:

1. Załącznik Nr 1 do uchwały obejmujący : dochody i wydatki bieżące, dochody i wydatki majątkowe, wynik budżetu, przeznaczenie nadwyżki lub sposób finansowania deficytu, przychody i rozchody budżetu, kwotę długu oraz sposób sfinansowania spłaty długu, otrzymuje brzmienie załącznika Nr 1 do niniejszej uchwały.

2. Załącznik Nr 2 do uchwały obejmujący : wieloletnie przedsięwzięcia finansowe, otrzymuje brzmienie załącznika nr 2 do niniejszej uchwały.

§ 2. Upoważnia się Wójta Gminy do zaciągania zobowiązań związanych z realizacją przedsięwzięć.

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 4. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

Lista wiadomości
w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025
w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2015-2025.