GMINNA KARTA DUŻEJ RODZINY

Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek"


§ 1. Program „Karta Dużej Rodziny Gminy Turek" określa zasady przyznawania I korzystania z ulg, zwolnień i preferencji adresowanych do członków rodzin wielodzietnych zamieszkałych na terenie Gminy Turek.

§ 2. Ilekroć w programie jest mowa o:

1) rodzinie wielodzietnej należy przez to rozumieć rodzine zamieszkującą na terenie Gminy Turek (także rodzinę zastępczą i rodzinny dom dziecka), składającą się z rodziców/opiekunów prawnych mających na utrzymaniu troje i wiccej dzieci w wieku do 18 roku życia (lub do ukończenia 25 roku życia, w przypadku gdy dziecko uczy się lub studiuje), natomiast w przypadku dzieci niepełnosprawnych bez ograniczenia wieku pozostających pod opieką rodzica;
2) rodzinie zastępczej/rodzinnym domu dziecka — należy przez to rozumieć prawną forme opieki nad dzieckiem całkowicie lub cześciowo pozbawionym opieki rodzicielskiej, o której mowa w ustawie z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej;
3) dziecku — należy przez to rozumieć dziecko własne, małżonka, przysposobione;
4) osobie zamieszkałej na terenie Gminy Turek — należy przez to rozumieć osoby posiadające zameldowanie na pobyt stały lub czasowy powyżej 3 miesięcy na terenie Gminy Turek.

§ 3. Uprawnienia do korzystania z ulg, zwolnień i preferencji w ramach „Karty Dużej Rodziny Gminy Turek" zwanej dalej „Kartą" przysługuje rodzicom/opiekunom prawnym oraz wszystkim dzieciom w rodzinie wielodzietnej, speiniającym kryteria określone w § 2.

§ 4. 1. Karta jest dokumentem uprawniającym jej posiadaczy do korzystania z ulg preferencji na usługi i produkty zaoferowane przez nastepujące podmioty:
1) jednostki organizacyjne Gminy Turek,
2) organizacje pozarządowe oraz podmioty, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie,
3) osoby fizyczne i prawne, które wyrażą chęć współpracy.
2. Każdy posiadacz Karty będzie mógł na jej podstawie skorzystać z ulg, zwolnień i preferencji oferowanych przez Gminę Turek: - 50 % zniżki do sali sportowej w Słodkowie.
3. Każdy posiadacz Karty będzie mógł skorzystać z ulg, zwolnień i preferencji, oferowanych przez osoby fizyczne, osoby prawne, jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej oraz organizacje, o których mowa w § 4 ust. 1 pkt 2 w przypadku zawarcia stosownego porozumienia pomiędzy Gminą Turek a tymi jednostkami.

§ 5. Środki na realizację Programu w zakresie ulg, zwolnień i preferencji o których mowa w § 4 ust, 2 pokrywane będą z budżetu Gminy Turek.

§ 6. Z podmiotami wymienionymi w § 4 ust. I pkt 2 i 3 potwierdzającymi deklarację włączenia się do współpracy, zawarte zostaną stosowne porozumienia.

§ 7. 1. Karta będzie wydawana w formie plastikowej karty zawierajacej w szczególności: imię i nazwisko osoby uprawnionej, date wydania i termin ważności karty.
2. Wzór karty określi Wójt Gminy Turek.

§ 8. 1. W celu otrzymania Karty dla uprawnionych członków rodziny, rodzic/opiekun prawny składa w Centrum Informacji i Obslugi wypełniony i podpisany wniosek, którego wzór stanowi załącznik do niniejszego Programu.
2. Kartę będzie otrzymywać każdy członek rodziny wielodzietnej.
3. Karta dla osoby pełnoletniej jest ważna z dowodem osobistym. W przypadku dzieci uczących się, karta jest ważna z legitymacją szkolną lub studencką. W przypadku dziecka nie posiadajacego własnego dokumentu, karta jest ważna z kartą rodzica/opiekuna prawnego i jego dowodem osobistym. Kartą może posługiwać się jedynie osoba, na którą karta została wydana.
4. Karta wydawana jest na okres jednego roku.
5. Karta zostanie wydana po weryfikacji złożonego wniosku, nie póżniej niż 30 dni po jego złożeniu.

§ 9. 1. W przypadku utraty bądź zniszczenia karty osoba uprawniona do jej używania zobowiązana jest do niezwłocznego zawiadomienia w formie pisemnej Urzędu Gminy Turek o powyższym fakcie,
2. Na wniosek osoby uprawnionej, o której mowa w ust. 1, Urząd Gminy Turek wydaje duplikat karty.

§ 10. 1. Aktualny katalog ulg, zwolnień i preferencji dostępny będzie na stronie internetowej Urzędu Gminy Turek www.gmina.turek.pl oraz w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek.
2. Podmioty, o których mowa w § 4 zamieszczą w widocznym miejscu, informację o honorowaniu „Karty Dużej Rodziny Gminy Turek".

 

Do pobrania: