Konkursy i nabory

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr 3
Kierownika GOPS w Turku z dnia 4 maja 2020 r.

 

Kierownik GOPS Turek
ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego


1. Nazwa i adres jednostki: GOPS Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

2. Wolne stanowisko ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego

3. Wymagania niezbędne:

a) obywatelstwo polskie,

b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,

c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

d) nieposzlakowana opinia,

e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,

f) wykształcenie wyższe

g) prawo jazdy kat. B.

h) minimum trzyletni staż pracy, w tym minimum jeden rok w administracji samorządowej.

4. Wymagania dodatkowe:

a) doświadczenie w wykonywaniu zakresu zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu o naborze,

b) umiejętność pracy w zespole,

c) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,

d) kreatywność i samodzielność w działaniu,

e) odpowiedzialność,

f) dyspozycyjność,

g) odporność na stres,

h) wysoka kultura osobista,

i) znajomość obowiązujących przepisów w zakresie:

• ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2020 r., poz 111),
• ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów (Dz. U. z 2019r. poz. 670 ze zm)
• ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2019r. poz.2407),
• procedur postępowania administracyjnego, w tym umiejętność oceny materiału dowodowego i opracowanie decyzji administracyjnej zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2020 r. poz. 256)

j) umiejętność korzystania z przepisów prawa i ich interpretowania,

k) umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,

l) biegła znajomość obsługi komputera i internetu, umiejętności komunikowania się z klientami i ze współpracownikami,

m) samodzielność i efektywność w działaniu, sumienność, dokładność i umiejętność pracy w zespole.

5. Przewidywany zakres zadań wykonywanych na stanowisku:

a) obsługa interesantów,

b) udzielanie informacji,

c) przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne i opiekuńcze, alimentacyjne oraz świadczenia wychowawcze,

d) wprowadzanie świadczeń do bazy komputerowej,

e) samodzielne uzyskiwanie lub weryfikacja drogą elektroniczną informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentacyjnych i wychowawczych,

f) przygotowywanie decyzji administracyjnych,

g) sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń,

h) kompletowanie dokumentacji osób odwołujących się od decyzji,

i) dokonywanie bieżących analiz ilościowych i finansowych w zakresie udzielanych świadczeń,

j) sporządzanie sprawozdań dotyczących świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentacyjnych i wychowawczych.

6. Informacja o warunkach pracy na stanowisku.

a) Miejsce pracy: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

b) Praca w pomieszczeniu zlokalizowanym w budynku nieposiadającym windy, sanitariatów dostosowanych dla osób niepełnosprawnych na parterze budynku,

c) Pracownik użytkuje w czasie pracy monitor ekranowy, co najmniej przez połowę wymiaru czasu pracy,

d) Czas pracy: pełen wymiar 40 godzin tygodniowo.

7. Informacja o wskaźniku zatrudnienia osób niepełnosprawnych.
W miesiącu poprzedzającym datę upublicznienia ogłoszenia o naborze wskaźnik zatrudnienia osób niepełnosprawnych w jednostce, w rozumieniu przepisów o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz o zatrudnianiu osób niepełnosprawnych jest wyższy niż 6 %.

8. Wymagane dokumenty.

a) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),

b) list motywacyjny,

c) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,

d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,

e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne dokumenty potwierdzające staż pracy),

f) kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,

g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy określonym na stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),

h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,

i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,

j) oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji.

W przypadku zamiaru zatrudnienia kandydat będzie obowiązany dostarczyć oryginały dokumentów do wglądu.

9. Termin i miejsce składania dokumentów:

Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z dopiskiem „Nabór na stanowisko urzędnicze ds. świadczeń rodzinnych, wychowawczych i funduszu alimentacyjnego" osobiście w pok. Nr 6 lub przesłać drogą pocztową na adres: Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w terminie do dnia 14 maja 2020 roku do godz. 15:30 (decyduje data i godzina wpływu do GOPS).
Aplikacje, które wpłyną do GOPS po określonym wyżej terminie nie będą rozpatrywane.


10. Nabór będzie przeprowadzany w dwóch etapach we wskazanych terminach:

I etap w dniu 15 maja 2020 r.– otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.
II etap w dniu 18 maja 2020 r. – rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru.


Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.
Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.turek.pl zakładka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku (konkursy i nabory) oraz na tablicy informacyjnej w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.

Wymagane dokumenty aplikacyjne: list motywacyjny, szczegółowe CV powinny być opatrzone klauzulą: "Oświadczam, że zgodnie z przepisami rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (RODO) wyrażam zgodę na przetwarzanie w procesie rekrutacji podanych przeze mnie dobrowolnie dodatkowych danych osobowych niebędących danymi, których pracodawca może żadać na podstawie przepisów prawa."

Klauzula informacyjna

Zgodnie z (art. 13 ust. 1 rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) informuję, że:

1) Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku z siedzibą ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, zwanym dalej Administratorem; Administrator prowadzi operacje przetwarzania Pani/Pana danych osobowych,
2) Kontakt do inspektora danych osobowych: e-mail: iod.gops@gmina.turek.pl ,
3) Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacj zadań i nie będą udostępniane innym odbiorcom,
4) Administrator danych osobowych, przetwarza Pani/Pana dane osobowe na podstawie obowiązujących przepisów prawa, zawartych umów oraz na podstawie udzielonej zgody,
5) Podanie danych jest niezbędne do zawarcia umowy, w przypadku niepodania danych niemożliwe jest zawarcie umowy,
6) Posiada Pani/Pan prawo do:
• żądania od Administratora dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania danych osobowych,
• wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania,
• przenoszenia danych,
• wniesienia skargi do organu nadzorczego,
• cofnięcia zgody na przetwarzanie danych osobowych.
7) Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
8) Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres niezbędny do realizacji celów określonych w pkt 3, a po tym czasie przez okres oraz w zakresie wymaganym przez przepisy powszechnie obowiązującego prawa.
9) CV kandydatów nierozpatrzone w danym procesie rekrutacji są przechowywane przez okres 36 miesięcy na potrzeby kolejnych procesów rekrutacji. Po tym okresie są usuwane, a dane osobowe kandydatów nie są przetwarzane w żadnym innym celu. Aplikacji nie odsyłamy. Kontaktujemy się jedynie z wybranymi osobami,
10) Dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany i nie będą profilowane.

Kierownik Gminnego Ośrodka
Pomocy Społecznej w Turku
/-/ Marcin Rosiakowski

Lista wiadomości
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURKU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURKU