Konkursy i nabory

Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze do realizacji świadczeń rodzinnych i opiekuńczych

Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 1/2017
Kierownika GOPS w Turku z dnia 01.03.2017 r.GMINNY OŚRODEK POMOCY W TURKU
UL. OGRODOWA 4
62 - 700 TUREK

Ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze
do realizacji świadczeń rodzinnych i opiekuńczych

 


WYMAGANIA NIEZBĘDNE ZWIĄZANE ZE STANOWISKIEM:

a) obywatelstwo polskie,
b) pełna zdolność do czynności prawnych oraz korzystanie z pełni praw publicznych,
c) brak skazania prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
d) nieposzlakowana opinia,
e) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie na danym stanowisku,
f) wykształcenie wyższe,
g) prawo jazdy kat. B

O w/w stanowisko mogą ubiegać się obywatele Unii Europejskiej oraz obywatele innych państw, którym na podstawie umów międzynarodowych lub przepisów prawa wspólnotowego przysługuje prawo do podjęcia zatrudnienia na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej, jeżeli posiadają znajomość języka polskiego potwierdzoną dokumentem określonym w przepisach o służbie cywilnej.

 

WYMAGANIA DODATKOWE

a) doświadczenie w wykonywaniu zakresu zadań opisanych w niniejszym ogłoszeniu o naborze,
b) umiejętność pracy w zespole,
c) umiejętności komunikacyjne i interpersonalne,
d) kreatywność i samodzielność w działaniu,
e) odpowiedzialność,
f) dyspozycyjność,
g) odporność na stres,
h) wysoka kultura osobista,

Znajomość obowiązujących przepisów w zakresie:

- ustawy o świadczeniach rodzinnych (Dz. U. z 2015 r., poz. 1518 ze zm.),
- o pomocy osobom uprawnionym do alimentów ( Dz. U z 2016r poz. 169 ze zm),
- ustawy z dnia 11 lutego 2016 r. o pomocy państwa w wychowywaniu dzieci (Dz. U. z 2016 r., poz.195),
- procedur postępowania administracyjnego, w tym umiejętność oceny materiału dowodowego i opracowanie decyzji administracyjnej zgodnie z ustawą z dnia 14 czerwca 1960 r. kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U z 2016 r. poz. 23 ze zm)

ORAZ

- Umiejętność korzystania z przepisów prawa i ich interpretowania,
- Umiejętność pracy pod presją czasu i radzenia sobie z trudnymi sytuacjami,
- Biegła znajomość obsługi komputera i Internetu, umiejętności komunikowania się z klientami i ze współpracownikami,
- Samodzielność i efektywność w działaniu, sumienność, dokładność i umiejętność pracy w zespole.


ZAKRES ZADAŃ WYKONYWANYCH NA STANOWISKU

1. Obsługa interesantów.
2. Udzielanie informacji.
3. Przyjmowanie wniosków o świadczenia rodzinne i opiekuńcze, alimentacyjne oraz świadczenia wychowawcze.
4. Wprowadzanie świadczeń do bazy komputerowej.
5. Samodzielne uzyskiwanie lub weryfikacja drogą elektroniczną informacji niezbędnych do prowadzenia postępowania w sprawach świadczeń rodzinnych, opiekuńczych , alimentacyjnych i wychowawczych.
6. Przygotowywanie decyzji administracyjnych.
7. Sporządzanie list wypłat przyznanych świadczeń.
8. Kompletowanie dokumentacji osób odwołujących się od decyzji.
9. Dokonywanie bieżących analiz ilościowych i finansowych w zakresie udzielanych świadczeń.
10. Sporządzanie sprawozdań dotyczących świadczeń rodzinnych, opiekuńczych, alimentacyjnych i wychowawczych.


WARUNKI PRACY NA STANOWISKU

1. Praca na stanowisku urzędniczym w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.
2. Wymiar czasu pracy - pełen etat (40 godz. tygodniowo).
3. Praca z monitorem ekranowym powyżej połowy dobowego czasu pracy.
4. Obsługa urządzeń biurowych (komputer, drukarka, kserokopiarka, niszczarka).


WYMAGANE DOKUMENTY:

a) życiorys z opisem dotychczasowej działalności zawodowej (CV),
b) list motywacyjny,
c) wypełniony kwestionariusz dla osoby ubiegającej się o zatrudnienie,
d) kserokopie dokumentów potwierdzających wykształcenie,
e) kserokopie dokumentów potwierdzających doświadczenie zawodowe (świadectwa pracy, zaświadczenia o zatrudnieniu i inne dokumenty potwierdzające staż pracy),
f) kopia dokumentów potwierdzających dodatkowe kwalifikacje,
g) oświadczenie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do wykonywania pracy określonym na stanowisku (w przypadku zatrudnienia kandydat zostanie skierowany na badania lekarskie wstępne),
h) oświadczenie kandydata, że nie był skazany prawomocnym wyrokiem sądu za umyślne przestępstwo ścigane z oskarżenia publicznego lub umyślne przestępstwo skarbowe,
i) oświadczenie kandydata o posiadaniu pełnej zdolności do czynności prawnych oraz korzystaniu z pełni praw publicznych,
j) oświadczenie kandydata o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych do celów rekrutacji, zgodnie z ustawą dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych (tekst jednolity: Dz. U. z 2014 r. poz. 1182 ze zm.).

Komplet wymaganych dokumentów w zamkniętej kopercie z dopiskiem: „Dotyczy naboru na stanowisko urzędnicze" - należy składać w siedzibie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku (pokój 3) lub drogą pocztową na adres 62-700 Turek ul. Ogrodowa 4, w terminie do dnia 16 marca 2017 r. do. godz. 13.00 - liczy się data i godzina wpływu do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.

Dokumenty, które wpłyną do Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku po wyżej określonym terminie nie będą rozpatrywane.


Nabór będzie przeprowadzany w dwóch etapach we wskazanych terminach:

I etap w dniu 16 marca 2017 r. o godz. 14.00 -
otwarcie ofert i sprawdzenie warunków formalnych złożonych ofert.

II etap w dniu 20 marca 2017 r. - rozmowa kwalifikacyjna z kandydatami zakwalifikowanymi do II etapu naboru.

Kandydaci spełniający wymagania formalne zostaną telefonicznie powiadomieni o terminie i godzinie rozmowy kwalifikacyjnej.

Informacja o wynikach naboru zostanie podana na stronie Biuletynu Informacji Publicznej (www.bip.turek.pl) oraz na tablicy informacyjnej Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.


INNE INFORMACJE

Osoby, które spełnią wymagania określone w ogłoszeniu o naborze zostaną poinformowane o dalszym postępowaniu procedury naboru.

Informacja taka zostanie także umieszczona stronie bip.gmina.turek.pl zakładka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku (konkursy i nabory) oraz umieszczona na tablicy ogłoszeń Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku.

Niezwłocznie po przeprowadzonym naborze informacja o wynikach naboru zostanie opublikowana na stronie bip.gmina.turek.pl zakładka Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku (konkursy i nabory).
 
Dokumenty pozostałych osób, które nie spełniały wymogów formalnych i nie zostały umieszczone w protokole naboru można odebrać osobiście w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku (pokój Nr 3), w ciągu 14 dni od daty ogłoszenia wyniku naboru.

Po tym terminie nieodebrane dokumenty zostaną komisyjnie zniszczone.


Lista wiadomości
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURKU
NA WOLNE STANOWISKO URZĘDNICZE DO SPRAW ŚWIADCZEŃ RODZINNYCH, WYCHOWAWCZYCH I FUNDUSZU ALIMENTACYJNEGO W GMINNYM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W TURKU