OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH

DOSTĘP DO INFORMACJI PUBLICZNEJ

Dostęp do informacji publicznej niezamieszczonej w BIP GOPS Turek

Informacja publiczna, która nie została zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS w Turku, a także nie została udostępniona w drodze wyłożenia lub wywieszenia, udostępniana jest wszystkim zainteresowanym na wniosek, na zasadach określonych w ustawie z dnia 6 września 2001r. o dostępie do informacji publicznej.

Informacja publiczna, która nie została udostępniona w Biuletynie Informacji Publicznej GOPS Turek, jest udostępniana na wniosek złożony przez zainteresowaną osobę, z zastrzeżeniem, że informacja publiczna, która może być niezwłocznie udostępniona, jest udostępniana w formie ustnej lub pisemnej bez pisemnego wniosku.
 1. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje bez zbędnej zwłoki, nie później jednak niż w terminie 14 dni od dnia złożenia wniosku. Jeżeli jednak informacja publiczna nie może być udostępniona w terminie 14 dni, GOPS w Turku powiadamia w tym terminie o powodach opóźnienia oraz o terminie, w jakim udostępni informację, nie dłuższym jednak niż 2 miesiące od dnia złożenia wniosku.
 2. Udostępnianie informacji publicznej na wniosek następuje w sposób i w formie zgodnych z wnioskiem, chyba że środki techniczne, którymi dysponuje GOPS, nie umożliwiają udostępnienia informacji w sposób i w formie określonych we wniosku.
 3. Jeżeli informacja publiczna nie może być udostępniona w sposób lub w formie określonych we wniosku, podmiot obowiązany do udostępnienia powiadamia pisemnie wnioskodawcę o przyczynach braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z wnioskiem i wskazuje, w jaki sposób lub w jakiej formie informacja może być udostępniona niezwłocznie. W takim przypadku, jeżeli w terminie 14 dni od powiadomienia wnioskodawca nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanych w powiadomieniu, postępowanie o udostępnienie informacji umarza się.
 4. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny, jeżeli jednak w wyniku udostępnienia informacji publicznej na wniosek, o którym mowa w art. 10 ust. 1, GOPS będzie musiał ponieść dodatkowe koszty związane ze wskazanym we wniosku sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku, GOPS może pobrać od wnioskodawcy opłatę w wysokości odpowiadającej tym kosztom. GOPS powiadomi wnioskodawcę o wysokości opłaty. Udostępnienie informacji zgodnie z wnioskiem następuje po upływie 14 dni od dnia powiadomienia wnioskodawcy, chyba że wnioskodawca dokona w tym terminie zmiany wniosku w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo wycofa wniosek.

KLAUZULA INFORMACYJNA
Udostępnienie informacji publicznej

Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) (Dz.U.UE.L.2016.119.1) (dalej: RODO) informujemy, że:
 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej Turku, ul. Ogrodowa 4 , 62-700 Turek.
 2. Z Administratorem można się kontaktować:
  a) listownie: na adres wskazany w pkt. 1 powyżej,
  b) mailowo: gops@gmina.turek.pl
  c) telefonicznie: 63 279 40 62.
 3. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można się kontaktować we wszystkich sprawach związanych z przetwarzaniem danych osobowych. Adres e-mail: iod.gopsturek@gmina.turek.pl
 4. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane w celu rozpatrzenia wniosku o udostępnienie informacji publicznej na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c) RODO w nawiązaniu do Ustawy z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przetwarzane przez okres zgodny z przepisami kancelaryjno-archiwalnymi obowiązującymi w GOPS.
 6. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych mogą być podmioty świadczące dla Administratora usługi IT, prawne i pocztowe, podmioty współpracujące z Administratorem oraz inni odbiorcy legitymujący się interesem prawnym w pozyskaniu Pani/Pana danych osobowych.
 7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
 8. W stosunku do Pani/Pana danych osobowych nie będą podejmowanie czynności polegające na zautomatyzowanym podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu.
 9. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści Pani/Pana danych osobowych, prawo do ich sprostowania, prawo żądania ich usunięcia po upływie wskazanego okresu lub ograniczenia ich przetwarzania.
 10. Przysługuje Pani/Panu również prawo wniesienia skargi do Urzędu Ochrony Danych Osobowych (UODO), ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa, gdy uzasadnione jest, że Pani/Pana dane osobowe przetwarzane są niezgodnie z celem, do którego zostały zebrane.
 11. Podanie przez Panią/Pana danych osobowych jest dobrowolne, ale niezbędne w celu rozpatrzenia i udzielenia odpowiedzi na Pani/Pana wniosek.
 
Lista wiadomości