Podstawy prawne działania

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku działa na podstawie:
• ustawy z dnia 12 marca 2004r. o pomocy społecznej (Dz. U. z 2021r. poz. 803 t.j.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
• ustawy z dnia 29 lipca 2005r. o przeciwdziałaniu przemocy w rodzinie (Dz. U. 2020. 218 t. j.)
• ustawy z dnia 20 kwietnia 2004r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (Dz. U. z 2020. 0. 1409 t. j. )
• ustawy z dnia 13 czerwca 2003r. o zatrudnieniu socjalnym (Dz. U. 2020. 0. 176 t. j. ) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2004r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanej ze środków publicznych ( Dz. U. 202. 0. 1398 t. j. )
• Uchwała nr 140 Rady Ministrów z dnia 15 października 2018 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu „ Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023.
• ustawy z dnia Uchwała Nr 221 Rady Ministrów z 10 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia wieloletniego programu wspierania finansowego gmin w zakresie dożywiania „ posiłek w szkole i w domu" na lata 2019- 2023 .
• ustawy z dnia 24 listopada 2017r. o ochronie zdrowia psychicznego(Dz. U. 2017.2439 )
• ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. 2020. 0. 713 t. j. ) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
• ustawy z dnia 21 listopada 2008r. o pracownikach samorządowych (Dz. U. 2019. 0. 1282 t. j. ) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
• ustawy z dnia 14 czerwca 1960r. KPA (Dz. U. 2021 poz. 735 t. j.)
• ustawy z dnia 10 maja 2018 o ochronie danych osobowych ( Dz. U. 2019. 1781 t. j.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
• ustawy z dnia 27 sierpnia 2006r. o finansach publicznych ( Dz. U. 2021. 0. 305 t. j. ) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
• ustawy z dnia 29 września 1999r. o rachunkowości ( Dz. U. 2021. 0. 217 t. j. )
• ustawy z dnia 26 lipca 1991r. ustawa o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. 202. 0. 1426 t. j.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
• ustawy z dnia 28 listopada 2003r. o świadczeniach rodzinnych (Dz.U.2020.0.111t.j.) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
• ustawy z dnia 7 września 2007r. o pomocy osobom uprawnionym do alimentów
( Dz. U. 2021. 0. 877 t. j. ) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
• ustawy z dnia 17 czerwca 1966r. o postepowaniu egzekucyjnym w administracji
( Dz. U. 2020. 0. 1427 t. j. ) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
• ustawy z dnia 24 stycznia 1991r. o kombatantach oraz niektórych osobach będących ofiarami represji wojennych i okresu powojennego (Dz. U. z 2020. 0. 517 t. j. ) oraz wydanych na jej podstawie aktów wykonawczych.
Uchwały Rady Gminy Turek z dnia z dnia 21 marca 2016 r. w sprawie uchwalenia Statutu Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku