Realizowane projekty

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2020

Solidarnościowy Fundusz Wsparcia Osób Niepełnosprawnych

 

Program "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej"- edycja 2020

 

Udzielone dofinansowanie:

Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Turku przystąpił do realizacji Programu Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2020, finansowanego z Solidarnościowego Funduszu Wsparcia Osób Niepełnosprawnych.

Termin realizacji: 17 luty 2020r. do 31 grudnia 2020 r. Wartość otrzymanego dofinansowania to kwota: 32.550,00 zł.

Program ma na celu:

  1. wprowadzenie usługi asystenta jako formy ogólnodostępnego wsparcia dla  pełnoletnich osób niepełnosprawnych, posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, wydawane
    na podstawie ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. z 2019 r. poz. 1172) albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych;
  2. możliwość skorzystania przez osoby niepełnosprawne z pomocy asystenta przy wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym;
  3. ograniczenie skutków niepełnosprawności oraz stymulowanie osoby niepełnosprawnej do podejmowania aktywności i umożliwienie realizowania prawa do niezależnego życia;
  4. przeciwdziałanie dyskryminacji ze względu na niepełnosprawność oraz wykluczeniu społecznemu osób niepełnosprawnych, umożliwienie osobom niepełnosprawnym uczestnictwo w życiu lokalnej społeczności
    np. poprzez udział w wydarzeniach społecznych, kulturalnych, rozrywkowych czy też sportowych.

 

Program adresowany jest do osób niepełnosprawnych posiadających orzeczenie o znacznym lub umiarkowanym stopniu niepełnosprawności, zgodnie z ustawą z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych albo orzeczenie równoważne do wyżej wymienionych, które wymagają usługi asystenta w wykonywaniu codziennych czynności oraz funkcjonowaniu w życiu społecznym.

 

Lista wiadomości
"Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"
"Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"