Realizowane projekty

Grant na wsparcie Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku

 

Informujemy, iż Gmina Turek otrzymała grant w łącznej kwocie 61 599,00 zł na wsparcie:

Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku

 

ramach Projektu „STOP COVID-19. Bezpieczne systemy społeczne w Wielkopolsce”, współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Poddziałanie 7.2.2 Usługi społeczne i zdrowotne – projekty konkursowe oraz pozakonkursowe w zakresie epidemii COVID-19 w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020

 

Lista wiadomości
"Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"