Realizowane projekty

Trwałość projektu

 Turek dn 08.01.2021 r.

TRWAŁOŚĆ PROJEKTU

W związku z zakończeniem z dniem 31 marca 2019 projekt pn: "Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Działania 7.2 Usługi społeczne i zdrowotne Poddziałanie 7.2.1 Usługi społeczne- projekty pozakonkursowe realizowane przez jednostki samorządu terytorialnego i ich jednostki organizacyjne w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020, którego celem głównym była poprawa dostępu do usług opiekuńczych i asystenckich lub ich rozszerzenie oraz poprawa dostępu do usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej dla osób z terenu powiatu tureckiego, gminy Turek w ramach zachowania trwałości ww. projektu deklaruje gotowość świadczenie ww. usług przez okres 24 miesięcy tj. od kwietnia 2019r. do marca 2021r.

Szczegółowe informacje na ten temat można uzyskać w siedzibie jednostki Turek ul. Ogrodowa 4 lub pod nr telefonu 63 279 40 61

Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej
w Turku
/-/ Marcin Rosiakowski

 

 

 

Lista wiadomości
"Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"
"Poprawa dostępu oraz rozszerzenie usług opiekuńczych i asystenckich oraz usług wsparcia rodziny i systemu pieczy zastępczej w Powiecie Tureckim"