RODZINA 500+

WAŻNA INFORMACJA DOTYCZĄCA PROGRAMU 500+

Wnioski o w/w świadczenie składamy w roku 2021 na nowy okres zasiłkowy 2021/2022

(tj. od 01.06.2021 r. do 31.05.2022 r.).

Wnioski na nowy okres zasiłkowy będzie można składać:

  • elektronicznie od 1 lutego 2021 r.
  • w wersji papierowej od 1 kwietnia 2021 r.

Świadczenie wychowawcze (500+) na nowy okres zasiłkowy 2019/2021

Świadczenie wychowawcze (500+)

na nowy okres zasiłkowy 2019/2021

 

Wójt Gminy Turek informuje, że zgodnie z ustawą z dnia 26 kwietnia 2019 r. (Dz. U. z 2019 r., poz. 924), od dnia 1 lipca 2019 r. świadczenie wychowawcze przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane przez rodzinę.

       

TERMINY SKŁADANIA WNIOSKÓW:

1. od 1 lipca 2019 r. on–line za pośrednictwem bankowości elektronicznej, empatii (www.empatia.mrpips.gov.pl), ePUAP, PUE ZUS;

2. od 1 sierpnia 2019 r. on-line lub tradycyjnie w formie papierowej w Gminnym  Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku, pokój nr 5.

 

WAŻNE!!! Złożenie wniosku do końca września 2019 r. gwarantuje wypłatę świadczenia wychowawczego na pierwsze dziecko od lipca 2019r., o ile prawo do świadczenia wychowawczego nie zostało przyznane decyzją na okres zasiłkowy 2018/2019.


Istotne zmiany w ustalaniu prawa do świadczenia wychowawczego:

  • świadczenie wychowawcze od 1 lipca 2019 r. przysługuje na wszystkie dzieci do 18 roku życia, bez względu na dochody uzyskiwane w rodzinie;
  • w przypadku urodzenia się dziecka – złożenie wniosku w okresie 3 m-cy od dnia urodzenia dziecka gwarantuje wypłatę  świadczenia wychowawczego odpowiednio od dnia narodzin dziecka;
  • w przypadku śmierci rodzica, któremu świadczenie zostało przyznane – aby zachować ciągłość świadczenia, rodzic który został z dzieckiem, musi złożyć wniosek w terminie 3 m-cy od dnia śmierci drugiego rodzica;
  • w przypadku osoby samotnie wychowującej dziecko, prawo do świadczenia wychowawczego przysługuje pomimo nie ustalenia na rzecz dziecka od drugiego rodzica alimentów. 

Osoby, które złożą wnioski do 31 sierpnia 2019 r. będą miały wypłacone świadczenie wychowawcze do 31 października 2019 r., natomiast osoby, które złożą wnioski od 01 września do 30 września 2019 r. świadczenia wychowawczego będą miały wypłacone do 30 listopada 2019r. z wyrównaniem za miesiąc październik. 

Wnioskodawca samodzielnie wypełnia wniosek. Prosimy o poprawne i kompletne wypełnianie wniosków. W przypadku nieprawidłowego wypełnionego wniosku, wnioskodawca będzie wezwany do poprawienia lub uzupełnienia wniosku w terminie 14 dni od dnia otrzymania wezwania.

Druki wniosków w „Programie 500+" będą do pobrania w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku po 28 lipca 2019 r. , istnieje również możliwość samodzielnego wydrukowania wniosku, pobierając go w wersji elektronicznej ze strony: https://www.gov.pl/web/rodzina/nowy-wzor-wniosku-o-swiadczenie-wychowawcze-ktory-bedzie-obowiazywac-od-1-lipca-2019 

Więcej aktualnych informacji na stronie: https://www.gov.pl/web/rodzina/rodzina-500-plus

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN


ŚWIADCZENIA DLA RODZIN

JAK I GDZIE WNIOSKOWAĆ O ŚWIADCZENIA W GMINIE TUREK


Od 1 sierpnia 2017 r. będzie można składać wnioski na świadczenia rodzinne i wychowawcze (500 +) oraz świadczenia z funduszu alimentacyjnego na nowy okres świadczeniowy i zasiłkowy 2017/2018.

 

ZŁOŻENIE WNIOSKU

Wnioski można składać w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Turku, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek

W okresie od 1 sierpnia do 31 sierpnia wnioski na wszystkie świadczenia można złożyć w poniedziałki w godz. 7.30 – 17.00, wtorek – piątek 7.30 – 15.30, od 1 września od poniedziałku do piątku w godz. 7:30 – 15:30

Wszystkie wnioski  można również złożyć drogą elektroniczną  za pomocą portalu „Empatia” lub poprzez systemy bankowe oraz PUE ZUS.

Wzory wniosków dostępne są pod adresem: http://www.mpips.gov.pl/wsparcie-dla-rodzin-z-dziecmi/wzory-wnioskow-o-swiadczenia-dla-rodzin/

 

KRYTERIUM DOCHODOWE
w poszczególnych świadczeniach nie zmieniło się i wynosi:

  • świadczenia rodzinne: zasiłek rodzinny – 674 zł na osobę w rodzinie, w przypadku dziecka niepełnosprawnego 764 zł; specjalny zasiłek opiekuńczy – 764 zł; świadczenie pielęgnacyjne – bez kryterium; „becikowe” – 1922 zł.
  • świadczenie wychowawcze (500 +): na pierwsze dziecko – 800 zł na osobę w rodzinie, w przypadku dziecka niepełnosprawnego 1200 zł; na drugie i kolejne dziecko bez względu na uzyskany dochód
  • świadczenia z funduszu alimentacyjnego: 725 zł na osobę w rodzinie.

 

ŚWIADCZENIA DLA RODZIN – OKRESY ZASIŁKOWE

W przypadku świadczeń wychowawczych w ramach rządowego Programu „Rodzina 500 +”, prawo do tej formy wsparcia jest ustalane na okres roku – od 1 października danego roku do 30 września kolejnego roku.

Taki sam okres obowiązuje w odniesieniu do świadczeń z funduszu alimentacyjnego. Z kolei dla świadczeń rodzinnych okres zasiłkowy zaczyna się 1 listopada i trwa do 31 października następnego roku kalendarzowego.

Jeśli wnioskodawca złoży kompletny i prawidłowo wypełniony wniosek o świadczenie wychowawcze na kolejny okres w terminie do 31 sierpnia, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik nastąpi do 31 października. Oznacza to, że zostanie zachowana ciągłość wypłat świadczenia także od pierwszego miesiąca nowego okresu.

Złożenie wniosku we wrześniu spowoduje, że ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego i jego wypłata za październik i listopad nastąpi nie później niż do 30 listopada. W przypadku gdy wniosek zostanie złożony w październiku, przyznanie i wypłata świadczenia wychowawczego za październik, listopad i grudzień nastąpi nie później niż do 31 grudnia. Gdy wniosek zostanie złożony w listopadzie, ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego oraz wypłata świadczeń przysługujących od miesiąca złożenia wniosku, następuje do dnia 31 stycznia następnego roku.

 

Ważne zmiany dotyczące świadczenia 500 +

Od 1 sierpnia 2017 r. osoby, które ubiegają się o świadczenie wychowawcze (500 +) na pierwsze dziecko i deklarują samotne rodzicielstwo będą zobowiązane do ustalenia świadczenia alimentacyjnego na rzecz dziecka od drugiego rodzica. Zgodnie z nowelizacją ustawy z osobą samotnie wychowującą dziecko mamy do czynienia w sytuacji, gdy: drugi z rodziców nie żyje, ojciec dziecka jest nieznany, powództwo  o ustalenie świadczenia alimentacyjnego zostało oddalone lub sąd  zobowiązał jednego z rodziców do ponoszenia całkowitych kosztów utrzymania dziecka, a nie zobowiązał drugiego z nich do świadczenia alimentacyjnego. Jeśli do wniosku nie zostanie dołączony tytuł wykonawczy,  pracownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Turku przyjmie wniosek, ale wezwie wnioskodawcę do uzupełnienia tego braku w terminie 3 miesięcy pod rygorem pozostawienia wniosku bez rozpoznania. Jeśli wniosek zostanie uzupełniony o brakujący dokument w wyznaczonym terminie i pozostałe warunki zostaną spełnione, świadczenie wychowawcze będzie przysługiwało od miesiąca złożenia wniosku.

Od nowego okresu zasiłkowego zmieni się sposób określania dochodu w przypadku osób, które prowadzą działalność  gospodarczą i rozliczają się na zasadach ryczałtu – minister ogłosi przed końcem lipca miesięczną wysokość dochodu, jaka będzie brana za podstawę do określenia wysokości dochodu.

Informacje o programie "Rodzina 500+"

Program Rodzina 500plus to 500 zł miesięcznie na drugie i kolejne dziecko, bez dodatkowych warunków. Rodziny o niskich dochodach otrzymają wsparcie także dla pierwszego lub jedynego dziecka przy spełnieniu kryterium 800 zł netto lub 1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego. To nawet 6.000 zł netto rocznego wsparcia dla dziecka.

Świadczenie 500 zł to wsparcie długofalowe. Kto otrzyma świadczenie?

Program Rodzina 500 plus to systemowe wsparcie polskich rodzin. Zgodnie z projektem, z pomocy skorzystają rodzice oraz opiekunowie dzieci do 18. roku życia. Rodzina z dwojgiem niepełnoletnich dzieci będzie mogła otrzymać 500 zł na drugie i kolejne dziecko niezależnie od dochodu. W przypadku rodzin z dochodem poniżej 800 zł netto na osobę wsparcie otrzyma rodzina także na pierwsze lub jedyne dziecko.

Dla rodzin z dzieckiem niepełnosprawnym kryterium dochodowe jest wyższe i wynosi 1200 zł netto. Dodatkowe wsparcie w wysokości 500 zł otrzymają także rodziny zastępcze oraz rodzinne domy dziecka na każde dziecko, na podstawie ustawy o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej.

Czy każda rodzina otrzyma wsparcie?

Świadczenie otrzyma rodzina bez względu na stan cywilny rodziców. Otrzymają je zatem zarówno rodziny, w których rodzice są w związku małżeńskim jak i rodziny niepełne oraz rodzice pozostający w nieformalnych związkach. W przypadku rodziców rozwiedzionych wsparcie otrzyma ten rodzic, który faktycznie sprawuje opiekę nad dzieckiem.

Co w przypadku rodzin patchworkowych?

Jeżeli partnerzy żyją w związku nieformalnym i mają dzieci z poprzednich związków oraz wychowują co najmniej jedno wspólne dziecko, to wówczas świadczenie wychowawcze na pierwsze dziecko będzie uzależnione od kryterium dochodowego, a na pozostałe dzieci bez względu na dochód. Dziecko do 25. r.ż., które pozostaje na utrzymaniu rodziców, jest uwzględniane przy obliczaniu dochodu na osobę w rodzinie. Dzięki temu jego młodszy brat lub siostra może nadal otrzymywać wsparcie, jeśli dochód na osobę nie przekroczy 800 zł (1200 zł w przypadku wychowywania w rodzinie dziecka niepełnosprawnego).

Kto będzie wypłacał świadczenie?

Świadczenie wychowawcze będzie realizowane w gminach, a w sprawach, w których zastosowanie będą miały unijne przepisy o koordynacji systemów zabezpieczenia społecznego, świadczenie realizować będą marszałkowie województw. Wybór optymalnych rozwiązań organizacyjnych w gminach, które zapewnią prawidłową i terminową realizację świadczenia wychowawczego, należeć będzie do wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Analogicznie do funkcjonujących od wielu lat rozwiązań organizacyjnych dotyczących świadczeń rodzinnych, świadczenie wychowawcze będzie mogło być realizowane w danej gminie, zarówno w urzędzie gminy/miasta lub w wyodrębnionej komórce organizacyjnej w ośrodku pomocy społecznej lub innej jednostce organizacyjnej w danej gminie np. w funkcjonujących już w wielu miastach w Polsce specjalnych centrach utworzonych do realizacji świadczeń socjalnych.

Jak załatwić formalności?

Wniosek o to świadczenie będzie trzeba składać raz do roku. Będzie można to zrobić przez internet lub osobiście w gminie. Osoby ubiegające się o wsparcie na pierwsze dziecko, będą dokumentowały sytuację dochodową dołączając  do wniosku odpowiednie oświadczenie o dochodach. Gdy rodzina będzie ubiegać się o świadczenie wyłącznie na drugie i kolejne dzieci nie będzie konieczności dokumentowania sytuacji dochodowej.

Jedynie świadczenie na pierwsze dziecko uzależnione będzie od kryterium dochodowego i w takim przypadku co roku trzeba potwierdzić fakt nieprzekroczenia tego progu. We wniosku trzeba podać dane osoby starającej się o świadczenie, dane drugiego z rodziców oraz dane dzieci wraz z dodatkowymi zaświadczeniami i oświadczeniami jeśli takie będą w indywidualnej sprawie niezbędne Jednocześnie gmina sama będzie pozyskiwała podstawowe dane o dochodach, więc nie trzeba będzie już dołączać tych informacji. Świadczenie wychowawcze, tak jak wszystkie świadczenia rodzinne, będzie wypłacane w sposób dogodny dla rodziców, czyli przede wszystkim przelewem na konto.

Kiedy będzie można składać wnioski?

Wnioski będzie można składać od 1 kwietnia 2016 r. tj. od momentu startu programu. Jeśli wniosek zostanie złożony w ciągu pierwszych 3 miesięcy, rodzice dostaną wyrównanie wstecz od 1 kwietnia – pozwoli to uniknąć kolejek i zapewni płynność wypłat. Do programu będzie można dołączyć w dowolnym momencie. W kolejnych miesiącach świadczenie będzie wypłacane od miesiąca, w którym rodzice złożą wniosek. Co do zasady, dla osób korzystających z programu okres rozliczeniowy będzie trwał od 1 października do 30 września następnego roku kalendarzowego. Istotne jest, że pierwszy okres na jaki będzie przyznane prawo do świadczenia będzie dłuższy, gdyż rozpocznie się 1 kwietnia 2016 r. i trwać będzie  do 30 września 2017 roku. Dzięki temu rodzice nie będą musieli składać dwóch wniosków w 2016 roku, kiedy program wejdzie w życie.

Rodzina z dzieckiem niepełnosprawnym?

W przypadku dziecka niepełnosprawnego kryterium dochodowe na pierwsze dziecko będzie wynosiło 1200 zł. Istotne jest, że  w składzie rodziny brane będą pod uwagę pozostające na utrzymaniu dzieci do ukończenia 25 roku życia. Dodatkowo, wliczane też będą dzieci, które ukończyły 25. rok życia, legitymujące się orzeczeniem o znacznym stopniu niepełnosprawności, jeżeli w związku z tą niepełnosprawnością przysługuje świadczenie pielęgnacyjne lub specjalny zasiłek opiekuńczy albo zasiłek dla opiekuna.

Ile będzie można dostać?

Rodzina z dwojgiem dzieci spełniająca kryterium dochodowe otrzyma miesięcznie 1000 zł. Jeśli jej dochody na osobę są wyższe niż 800/1.200 zł netto, otrzyma 500 zł miesięcznie, aż do ukończenia przez dziecko 18 r.ż. Rocznie mniej zamożne rodziny z dwojgiem dzieci otrzymają 12 tys. zł. Rada Ministrów będzie miała możliwość podwyższenia wysokości wsparcia i kryterium dochodowego w zależności m.in. od poziomu inflacji. Świadczenie nie jest opodatkowane – rodzice otrzymają 500 zł, od których nie będą musieli odprowadzać podatku ani żadnych składek. Dotyczy to także rodziców prowadzących działalność gospodarczą.

500 plus a inne świadczenia dla rodzin?

Świadczenie wychowawcze 500 zł nie będzie liczone do dochodu przy ustalaniu prawa do świadczeń z innych systemów wsparcia, dotyczy to w szczególności świadczeń z pomocy społecznej, funduszu alimentacyjnego, świadczeń rodzinnych, dodatków mieszkaniowych Zmiana ta została dokonana na etapie uzgodnień międzyresortowych.

Rodzina 500 plus w UE

Zgodnie z projektem ustawy świadczenie wychowawcze nie będzie przysługiwać, jeżeli rodzinie przysługuje za granicą świadczenie o podobnym charakterze. Jeśli rodzic przebywa w innym państwie UE i złoży tam wniosek o świadczenia rodzinne, tamtejszy organ informuje o tym fakcie właściwego marszałka województwa w Polsce. Ten zaś przekaże te informacje do właściwej gminy. Jest to mechanizm, który od wejścia Polski do UE, tj. od ponad 11 lat funkcjonuje już w systemie świadczeń rodzinnych i eliminuje sytuacje jednoczesnego pobierania świadczeń w więcej niż jednym kraju.

 

Do pobrania: