KOMUNIKATY

Ogłoszenie o otwartym konkursie ofert


WÓJT GMINY TUREK

 
na podstawie art. 11 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395) oraz Uchwały nr XL/73/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok"

ogłasza otwarty konkurs ofert
 
na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 w/w ustawy, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Turek w zakresie:
 
WSPIERANIA I UPOWSZECHNIANIA KULTURY FIZYCZNEJ
1. Organizacja zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych dla dzieci, młodzieży i dorosłych
na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę 26.900,00 zł (słownie: dwadzieścia sześć tysięcy dziewięćset złotych 00/100),
termin realizacji zadania -  od dnia zawarcia umowy do 16 grudnia 2016 r.,
termin złożenia oferty - do dnia 22 czerwca 2016 r.,
informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2014 r. i 2015 r. - na realizację tego samego rodzaju zadania, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2014 wydatkowano kwotę 10.000,00 zł, w 2015 r. kwotę 17.950,00 zł, w 2016 r. 4.800,00 zł,
zadanie wymaga w szczególności - organizacji zajęć i imprez sportowo - rekreacyjnych na terenie Gminy Turek dla dzieci, młodzieży i dorosłych mieszkańców Gminy Turek, oferta zajęć powinna mieć charakter ogólnodostępny; możliwość wykorzystania przy realizacji zadania bazy szkół prowadzonych przez Gminę Turek, świetlic wiejskich oraz obiektów sportowych będących własnością Gminy Turek.
 
2. Szkolenie dzieci, młodzieży i dorosłych w poszczególnych dyscyplinach sportowych oraz organizacja i udział w zawodach:
na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę - 7.400,00 zł (słownie: siedem tysięcy czterysta złotych 00/100),
termin realizacji zadania -  od dnia zawarcia umowy do 16 grudnia 2016 r.,
termin złożenia oferty - do dnia 22 czerwca 2016 r.,
informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2014 r. i 2015 r. - na realizację tego samego rodzaju zadania, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2014 wydatkowano kwotę 8.500,00 zł, w 2015 r. kwotę 13.700,00 zł, w 2016 r. 2.500,00 zł,
zadanie wymaga w szczególności - prowadzenia systematycznych zajęć szkoleniowych w poszczególnych dyscyplinach sportowych, organizacji i uczestnictwa w zawodach i rozgrywkach dzieci, młodzieży i dorosłych z Gminy Turek; możliwość wykorzystania przy realizacji zadania bazy szkół prowadzonych przez Gminę Turek oraz obiektów sportowych będących własnością Gminy Turek.
 
KULTURY, SZTUKI I TRADYCJI NARODOWEJ:
Prowadzenie działań i inicjatyw kulturalnych mających istotne znaczenie dla rozwoju kultury i tradycji Gminy Turek:
na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę - 21.700,00 zł (słownie: dwadzieścia jeden tysięcy siedemset złotych 00/100),
termin realizacji zadania -  od dnia zawarcia umowy do 16 grudnia 2016 r.,
termin złożenia oferty - do dnia 22 czerwca 2016 r.,
informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2014 r. i 2015 r. - na realizację tego samego rodzaju zadania, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2014 wydatkowano kwotę 9.000,00 zł, w 2015 r. kwotę 28.750,00 zł, w 2016 r. 1.500,00 zł,
zadanie wymaga w szczególności - prowadzenia zajęć z zakresu upowszechniania kultury i tradycji (w tym prowadzenie zespołów artystycznych, promowanie tradycji kulinarnych, gwary), organizacji konkursów, festiwali i innych wydarzeń artystycznych, reprezentowaniu i promowaniu Gminy poprzez udział w imprezach i konkursach.
 
PORZĄDKU I BEZPIECZEŃSTWA PUBLICZNEGO:
Prowadzenie działań i inicjatyw mających istotne znaczenie dla porządku i bezpieczeństwa publicznego:
na realizację zadania planuje się przeznaczyć kwotę - 4.000,00 zł (słownie: cztery tysięcy złotych 00/100),
termin realizacji zadania -  od dnia zawarcia umowy do 16 grudnia 2016 r.,
termin złożenia oferty - do dnia 22 czerwca 2016 r.,
informacja o zadaniach tego samego rodzaju realizowanych w 2014 r. i 2015 r. - na realizację tego samego rodzaju zadania, ze szczególnym uwzględnieniem wysokości dotacji przekazanych organizacjom pozarządowym i podmiotom, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w roku 2014 wydatkowano kwotę 8.000,00 zł, w 2015 r. kwotę 8.000,00 zł, natomiast w 2016 r. dotychczas nie wydatkowano na ten cel środków finansowych,
zadanie wymaga w szczególności - przeprowadzenia warsztatów edukacyjno-profilaktycznych z zakresu bezpieczeństwa pożarowego, drogowego i pomocy przedmedycznej, kontynuowanie akcji „Odblaskowa Gmina".
 
Zasady przyznawania dotacji:
1. Udzielenie dotacji na dofinansowanie realizacji zadań publicznych wykonywanych przez organizacje pozarządowe i inne podmioty, które prowadzą swoją działalność na rzecz mieszkańców Gminy Turek odbywa się po przeprowadzeniu otwartego konkursu ofert na zasadach określonych w ustawie z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r., poz. 239 i 395) oraz Uchwały nr XL/73/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2016 rok".
2. Przy ubieganiu się o dotację wymagany jest minimalny wkład własny w wysokości co najmniej 10% wartości całości zadania.
3. Oferent może wydatkować środki przyznane mu w trybie dotacji po dacie podpisania umowy. Wydatki poniesione przed tą datą nie będą mogły być rozliczone.
4. Z dotacji mogą być poniesione koszty bezpośrednio związane z realizacją zadania, a w szczególności:
a) koszty związane z wynagrodzeniem osób niezbędnych do realizacji zadania ze składkami na ubezpieczenia społeczne od tych osób,
b) koszty rzeczowe:
koszty realizacji zadania wynikające ze specyfiki realizowanego zadania (np. zakup sprzętu, zakup materiałów programowych, rzeczowych nagród konkursowych dla uczestników projektu, środków żywności itp.),
koszty lokalowe (czynsz, media - gaz, energia, woda, ogrzewanie) - tylko w części dotyczącej realizacji zadania,
koszty delegacji i przejazdów niezbędnych przy realizacji zadania,
koszty administracyjne zadania tylko w części dotyczącej realizacji zadania (nie mogą przekraczać 20% wnioskowanej/otrzymanej dotacji, np. koszty telekomunikacyjne, zakup materiałów biurowych, obsługa księgowa itp.),
c) zakup usług wynikających ze specyfiki realizowanego zadania (np. usługi poligraficzne, transport, wyżywienie, zakwaterowanie, obsługa techniczna, ubezpieczenie uczestników zadania).
5. Złożenie oferty nie jest równoznaczne z przyznaniem dotacji lub przyznaniem dotacji w oczekiwanej wysokości. Kwota przyznanej dotacji może być niższa od określonej w ofercie. W takim przypadku oferent zobowiązany jest do przedstawienia zaktualizowanego harmonogramu i kosztorysu realizacji zadania.
6. Wójt Gminy Turek może odmówić podmiotowi wyłonionemu w konkursie przyznanej dotacji i podpisania umowy, gdy okaże się, iż rzeczywisty zakres realizowanego zadania znacząco odbiega od opisanego w ofercie, podmiot lub jego reprezentanci utracą zdolności do czynności prawnych, zostaną ujawnione nieznane wcześniej okoliczności podważające wiarygodność merytoryczną lub finansową oferenta.
7. Szczegółowe i ostateczne warunki realizacji, finansowania i rozliczania zadania reguluje umowa zawarta pomiędzy oferentem a Wójtem Gminy Turek, zgodna z Rozporządzeniem Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz.U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).
 
Miejsce i tryb składania ofert:
1. Oferty należy sporządzić na formularzu według wzoru stanowiącego załącznik do Rozporządzenia Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15 grudnia 2010 r. w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz wzoru sprawozdania z wykonania tego zadania (Dz. U. z 2011 r. Nr 6, poz.25).
2. Do oferty należy dołączyć następujące dokumenty:
a) kopię aktualnego odpisu z Krajowego Rejestru Sądowego, innego rejestru lub ewidencji;
b) w przypadku wyboru innego sposobu reprezentacji podmiotów składających ofertę wspólną niż wynikających z Krajowego Rejestru Sądowego lub innego właściwego rejestru - dokument potwierdzający upoważnienie do działania w imieniu oferenta
(-ów);
c) w przypadku złożenia oferty wspólnej - umowa zawarta między organizacjami pozarządowymi lub innymi uprawnionymi podmiotami określająca zakres ich świadczeń składających się na realizację zadania.
Każdy załącznik składany w formie kserokopii winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez składającego ofertę.
3. Oferent, który składa kilka ofert w konkursie powinien złożyć każdą ofertę w zamkniętej kopercie oraz jeden odrębny komplet załączników.
4. Oferty należy składać w zamkniętych kopertach z napisem „Konkurs na realizację zadania publicznego pt. ,,.........", w Centrum Informacji i Obsługi Urzędu Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek lub nadesłać pocztą (decyduje data stempla pocztowego).
5. Złożone oferty wraz z załącznikami są dokumentacją urzędową i nie podlegają zwrotowi.
 
Termin, tryb i kryteria stosowane przy dokonywaniu wyboru ofert:
1. Procedura rozpatrywania ofert nastąpi w terminie do 30 dni licząc od terminu określonego dla ich złożenia.
2. Oferty poddane zostaną w I etapie postępowania konkursowego ocenie pod względem spełnienia wymogów formalnych, a w II etapie postępowania pod względem zawartości merytorycznej.
3. Po upływie terminu składania ofert złożone oferty są sprawdzane pod względem formalnym przez pracownika odpowiedzialnego za ogłoszenie konkursu. Wymogi formalne będą spełnione, jeżeli oferta jest kompletna i prawidłowa:
a) oferta uznana jest za kompletną, jeżeli:
- dołączone zostały wszystkie wymagane załączniki,
- w przypadku załączników składanych w formie kserokopii, każdy załącznik winien być potwierdzony za zgodność z oryginałem przez osoby uprawnione,
- wypełnione zostały wszystkie pola oferty.
W przypadku niespełnienia w/w warunków oferent może być wezwany do uzupełnienia złożonej przez niego dokumentacji wyłącznie w zakresie kompletności oferty.
b) oferta uznana jest za prawidłową, gdy:
- jest zgodna z celami i założeniami konkursu,
- złożona jest na właściwym formularzu,
- złożona jest w wymaganym w ogłoszeniu terminie,
- podmiot jest uprawniony do złożenia oferty,
- działalność statutowa zgadza się z dziedziną zadania publicznego będącego przedmiotem zadania konkursowego,
- przedstawiono szczegółowy kosztorys wraz z kalkulacją przewidywanych kosztów,
- termin realizacji zadania zgadza się z terminem wymaganym w ogłoszeniu zadania,
- oferta została podpisana przez osoby upoważnione do reprezentacji.
4. Ostatecznej kwalifikacji do II etapu postępowania konkursowego dokonają stosownie do rodzaju zadania komisje konkursowe, powołane przez Wójta Gminy Turek.
5. Komisja konkursowa dokona w II etapie postępowania konkursowego oceny oferty pod względem zawartości merytorycznej poprzez dokonanie analizy oferty na podstawie formularza oceny merytorycznej, przy zastosowaniu następujących kryteriów oceny:
a) możliwość realizacji zadania publicznego przez oferenta,
b) kalkulacja kosztów realizacji zadania publicznego, w tym w odniesieniu do zakresu rzeczowego,
c) proponowana jakość wykonania zadania i kwalifikacje osób, przy udziale których oferent będzie realizować zadanie publiczne,
d) udział środków finansowych własnych lub środków pochodzących z innych źródeł na realizację zadania publicznego,
e) wysokość wkładu rzeczowego, osobowego, w tym świadczenia wolontariuszy i praca społeczna członków.
6. Komisja konkursowa biorąc pod uwagę ocenę oferty pod względem zawartości merytorycznej, wysokość wnioskowanej dotacji oraz wielkość środków finansowych przeznaczonych do rozdysponowania w konkursie przygotowuje propozycje wysokości dotacji dla poszczególnych oferentów.
7. Z przebiegu prac komisja konkursowa sporządza protokół, który wraz z listą wybranych ofert oraz propozycją wysokości dotacji dla poszczególnych oferentów przedstawia Wójtowi Gminy Turek.
8. Ostateczny wybór oferty i ustalenie wysokości dotacji należy do Wójta Gminy Turek.
9. Wyniki otwartego konkursu ofert zostaną podane niezwłocznie do wiadomości publicznej na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Turek, na stronie Biuletynu Informacji Publicznej www.bip.gminaturek.pl (w dziale: komunikaty) oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Turek www.gmina.turek.pl. Ponadto uczestnicy konkursu zostaną poinformowani pisemnie o decyzji Wójta Gminy Turek.
10. Informację o odstąpieniu od realizacji zadania lub konieczności przedłużenia terminu dostarczenia dokumentów koniecznych do zawarcia umowy oferent składa na piśmie wraz z wyjaśnieniem przyczyn odstąpienia lub zwłoki.
11. Przyjmując zlecenie do realizacji zdania publicznego oferent zobowiązuje się do wykonania zadania w zakresie i na zasadach określonych w umowie.
12. Zawarcie umowy zobowiązuje zleceniobiorcę zadania do przekazywania ważniejszych informacji z przebiegu jego realizacji: korekt w planie realizacji zadania, zmianach w harmonogramie działania itp.
13. O istotnych zmianach w realizacji zadania, zleceniobiorca informuje na piśmie.
14. Sporządzenie aneksu do umowy jest uzależnione od rodzaju wprowadzanych zmian i powodów ich istnienia.
15. W przypadku braku możliwości zaakceptowania wprowadzonych przez zleceniobiorcę zmian w warunkach umownych Wójt Gminy Turek informuje o rozwiązaniu umowy.
 
Informacje dodatkowe:
1. Zastrzega się możliwość zmiany wysokości środków na realizację ww. zadań.
2. Kwoty przeznaczone na realizację danego zadania mogą zostać podzielone i przyznane na dofinansowanie więcej niż jednej oferty.
3. Kwota przyznanego dofinansowania może być niższa od wnioskowanej, w tym przypadku oferent winien złożyć korektę kosztorysu i harmonogramu zadania.
4. Wzór oferty na realizację zadania publicznego i ramowy wzór umowy dotyczący realizacji zadania publicznego oraz wzór sprawozdania z wykonania tego zadania dostępne są na stronie internetowej: www.bip.gminaturek.pl, www.gmina.turek.pl oraz w Urzędzie Gminy Turek, pok. Nr 18.
5. Wójt Gminy Turek zastrzega sobie prawo odwołania konkursu ofert w całości lub w części, przedłużenia terminu składania ofert oraz terminu rozstrzygnięcia konkursu.
 
Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk
 

Do pobrania:
Lista wiadomości
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin, gmina Turek"
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin, gmina Turek".pdf
dotyczy postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2020 roku
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz udzielono pomocy publicznej
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
dotyczy nieruchomości gruntowej w miejscowości Szadów Pański
w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia mandatu radnego
„Budowa drogi gminnej, ul. Topolowej w miejscowości Słodków Kolonia, gmina Turek "
„Budowa drogi gminnej, ul. Lipowej, Cisowej, Modrzewiowej i Brzozowej w miejscowości Słodków Kolonia, gmina Turek"
„Budowa drogi gminnej w miejscowości Żuki, gmina Turek "
„Budowa drogi gminnej, ul. Miętowej i Krokusowej w miejscowości Obrzębin, gmina Turek "
"Budowa drogi gminnej w miejscowościach Słodków Kolonia i Obrzębin, gmina Turek"
„Budowa drogi gminnej, ul. Klonowej w miejscowości Słodków Kolonia, gmina Turek "
„Budowa drogi gminnej, ul. Bukowej w miejscowości Słodków Kolonia, gmina Turek "
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2018 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz udzielono pomocy publicznej
dotyczy wodociągów publicznych w miejscowościach: Cisew, Dzierżązna, Grabieniec, Kaczki Średnie i Słodków
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji zatwierdzającej podział nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o numerze ewidencyjnym 202/2 o pow. 0,1200 ha, obręb Kaczki Średnie, gmina Turek, powiat Turecki, województwo Wielkopolskie.
dotyczy podziału nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym o nr ewid. 202/2 o pow. 0,1200 ha, obręb Kaczki Średnie, gmina Turek, powiat Turecki, województwo Wielkopolskie.
przeprowadzonego w dniu 12 listopada 2018 r. ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turek
dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych w miejscowościach Albertów, Cisew i Warenka
dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzenie do urządzeń kanalizacyjnych innych podmiotów, ścieków przemysłowych, zawierających substancje szkodliwe dla środowiska.
dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Obrzębin
- dotyczy przebudowy drogi gminnej w miejscowości Cisew
w sprawie ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
o wyłożeniu projektu operatu opisowo-kartograficznego modernizacji ewidencji gruntów i budynków oraz aktualizacji kartoteki budynków i lokali dla Gminy Turek - w ramach projektu "Powiat Turecki - SMART GEODEZJA"
dotyczy obowiązywania uchwał antysmogowych
o objęciu funkcji, właściwości terytorialnej oraz o siedzibie i czasie pracy Komisarza Wyborczego w Koninie I
pn. „Pomysłowa Atrakcyjna Różnorodna Kompleksowa – Rewitalizacja Parku Miejskiego, narzędziem integracji i aktywizacji mieszkańców Turku”
DOTYCZY USUWANIA WYROBÓW ZAWIERAJĄCYCH AZBEST
o liczbie urzędników wyborczych w poszczególnych gminach na obszarze właściwości delegatury Krajowego Biura Wyborczego w Koninie oraz o zasadach dokonywania zgłoszeń kandydatów na funkcję urzędnika wyborczego.
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 72 w miejscowości Słodków
dotyczy "Świadczenia usługi w zakresie oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Turek od 1 stycznia 2018 r. do 31 grudnia 2021 r."
w ramach Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2014-2020 Oś priorytetowa 8 Edukacja Działanie 8.1. Ograniczenie i zapobieganie przedwczesnemu kończeniu nauki szkolnej oraz wyrównanie dostępu do edukacji przedszkolnej i szkolnej Poddziałanie 8.1.2. Kształcenie ogólne - projekty konkursowe.
- dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej polegającej na rozbudowie drogi krajowej nr 72 w miejscowości Słodków
dotyczy przebudowy drogi w miejscowości Korytków
dotyczy zmiany sposobu informowania stron postępowania w czynnościach podejmowanych w sprawach, w których liczba stron przekracza 20
dotyczy wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej pn. "Budowa drogi gminnej Obrzębin-Słodków Kolonia"
w sprawie ogłoszenia wyników otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w 2017 r.
dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia przedsiębiorstwu Profim Sp. z o.o. z siedzibą przy ul Górniczej 8, 62-700 Turek, pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego, pochodzących z Zakładu Profim Sp. z o.o. w Turku, do urządzeń kanalizacyjnych, będących własnością Przedsiębiorstwa Gospodarki Komunalnej i Mieszkaniowej Sp. z 0.0. z siedzibą przy ul. Polnej 4, 62-700 Turek.
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w 2016 roku udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2016 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz udzielono pomocy publicznej
Zespołu Szkolno – Przedszkolnego w Słodkowie
Szkoły Podstawowej im. Józefa Mehoffera w Chlebowie
Szkoły Podstawowej im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie
Szkoły Podstawowej im. Marii Skłodowskiej – Curie w Żukach
Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Turkowicach
Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
obowiązujące na terenie działania Związku Międzygminnego Wodociągów i Kanalizacji w Koninie na okres 01.05.2017 r. do 30.04.2018 r.
Bezpieczne stosowanie środków ochrony roślin
o przystąpieniu do procedury zapewnienia udziału społeczeństwa w opracowywaniu projektu Programu ochrony powietrza dla strefy wielkopolskiej w zakresie pyłu PM10, PM2,5 oraz B(a)P
Świadczenie usługi w zakresie oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Turek w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
dotyczy zimowego utrzymanie dróg gminnych i wewnętrznych na terenie gminy Turek w sezonie zimowym 2016/2017
dotyczy świadczenia usługi w zakresie oświetlenia ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Turek w okresie od dnia 1 stycznia 2017 r. do dnia 31 grudnia 2017 r.
Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od sierpnia 2016 Gmina Turek przeprowadzi inwestycję polegającą na budowie gminnej drogi w miejscowości Turkowice i przebudowę drogi w miejscowości Kaczki Średnie
Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości, że w okresie od października 2016 Gmina Turek przeprowadzi inwestycję polegającą na budowie gminnej drogi w miejscowości Budy Słodkowskie
zawiadamiające o wydaniu decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700, PN 8,4 MPa relacji Gustrzyn-Odolanów (etap I)
na wsparcie realizacji zadań publicznych przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, prowadzące działalność statutową w danej dziedzinie poprzez dofinansowanie zadań realizowanych na rzecz mieszkańców Gminy Turek.
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2015 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. oraz udzielono pomocy publicznej.
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego "Budowę drogi gminnej w miejscowości Kowale Księże".
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
dotyczy sprzedaży nieruchomości zabudowanej w miejscowości Żuki.
w sprawie wyborów uzupełniających sołtysa Sołectwa Warenka.
dotyczy wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, PN 8,4 MPa relacji Gustrzyn-Odolanów (etap I)
dotyczy wydania decyzji w sprawie ustalenia odszkodowania z tytułu szkód powstałych na nieruchomości o nieuregulowanym stanie prawnym oraz zmniejszenia jej wartości w wyniku realizacji inwestycji polegającej na budowie gazociągu wysokiego ciśnienia DN700, PN 8,4 MPa relacji Gustrzyn-Odolanów (etap I)
"Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na 2015 rok"
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego: "Budowę drogi w miejscowości Budy Słodkowskie" na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 128,150,151,152/2,153/2,154/2,205 - jednostka ewidencyjna Budy Słodkowskie, obręb Turek.pdf
dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wniosku o udzielenie pozwolenia wodnoprawngo na wprowadzenie ścieków przemysłowych zawierających substancje szkodliwe dla środowiska wodnego
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwolenie na realizację inwestycji drogowej dla zadania inwestycyjnego obejmującego: "Budowę drogi w miejscowości Budy Słodkowskie" na działkach oznaczonych w ewidencji gruntów numerami 128,150,151,152/2,153/2,154/2,205 - jednostka ewidencyjna Budy Słodkowskie, obręb Turek.
– zwrot podatku akcyzowego producentom rolnym
dotyczy świadczenia usługi w zakresie oświetlenie ulic i dróg oraz innych otwartych terenów publicznych na terenie Gminy Turek, w okresie od dnia 01 stycznia 2016 r. do dnia 31 grudnia 2016 r.
dotyczy lokalu do wynajęcia w miejscowości Słodków, Gmina Turek.
dotyczy odwołania przetargu nieograniczony na sprzedaż nieruchomości zabudowanej oznaczonej w ewidencji gruntów nr działki 159/1 położonej obręb Żuki.
dotyczy składania wniosków o wyszacowanie szkód w gospodarstwie rolnym, spowodowanych suszą
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2014 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz udzielono pomocy publicznej.pdf
zawiadomienie o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika bezodpływowego na ścieki o pojemności do 30m³ na działce o nr ewid. 122/4, obręb Chlebów, gmina Turek.
zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie linii kablowej niskiego i średniego napięcia oraz słupowej stacji transformatorowej, a także na wymianie słupa linii napowietrznej średniego napięcia w celu zasilenia w energię elektryczną obiektów budownictwa jednorodzinnego na działkach o nr ewidencyjnych: 166/22, 166/19, 168/14, 168/15, 168/16, 168/3, 170/24, 170/23, 170/20, 170/17, 172/9, 170/21 w obrębie Słodków Kolonia, w gminie Turek.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie zbiornika bezodpływowego o pojemności do 30m3 na działce o nr ewid. 122/4 obręb Chlebów, gmina Turek
o zakończeniu postępowania w sprawie wydania końcowej decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego polegającego na budowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid.: 20/3, 78/2, 26/1, 29/1 obręb Obrębizna, Gmina Turek.
dotyczy wszczęcia postępowania w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie budynku rozdzielni średniego napięcia wraz z towarzyszącymi urządzeniami pomocniczymi na części działki o nr ewid. 168/1 w obrębie Żuki w gminie Turek.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2014 r., poz. 1118 ze zmianami) na 2015 rok"
dotyczy wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogi na działce o nr ewid. 367, obręb Grabieniec, gmina Turek
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji uchylającej w całości decyzję Starosty Tureckiego Nr 3/14 z dnia 6.05.2014 r. o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. „Budowa odcinka drogi gminnej nr 663562P w miejscowości Dzierżązna”
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogi powiatowej na działkach o nr ewid. 137 i 77, 35/1 obręb Wietchinin, gmina Turek.
dotyczy wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego na działkach o nr ewid. 132/2, 155, 152, 165, 63, 164, 62/1, obręb Wrząca, gmina Turek
o zakończeniu postępowania dowodowego w toku postępowania administracyjnego w sprawie odwołania od decyzji Starosty Tureckiego Nr 3/14 z dnia 6.05.2014 r. (znak AB.6740.1.11.2013) o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa odcinka drogi gminnej nr 663562P w miejscowości Dzierżązna", i przystąpieniu do rozpatrywania zgromadzonego materiału dowodowego w celu ustalenia treści rozstrzygnięcia.
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2013 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz udzielono pomocy publicznej.pdf
dotyczy sfinansowania usuwania wyrobów zawierających azbest
dotyczy wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej dla zadania pn. "Budowa odcinka drogi gminnej nr 663562P w miejscowości Dzierżązna
dotyczy "Budowy odcinka drogi gminnej nr 663562 P w miejscowości Dzierzążna"
w sprawie powołania obwodowych komisji do spraw referendum w referendum gminnym w sprawie odwołania Rady Gminy Turek zarządzonym na 26 stycznia 2014 r.
w sprawie powołania Gminnej Komisji do Spraw Referendum w Turku w referendum gminnym dotyczącym odwołania Rady Gminy Turek przed upływem kadencji, zarządzonym na dzień 26 stycznia 2014 r.
Informacja o numerach i granicach obwodów głosowania oraz o siedzibach Obwodowych Komisji ds. Referendum powołanych dla przeprowadzenia referendum gminnego w sprawie odwołania Rady Gminy Turek przed upływem kadencji - zarządzonego na dzień 26 stycznia 2014 r.
z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 ze zmianami) na 2014 rok"
dotyczy budowy gazociągu relacji Gustorzyn - Odolanów: Etap I Gustorzyn - Turek, na terenie województwa wielkopolskiego
dotyczy "Gazociągu przesyłowego wysokiego ciśnienia DN 700, MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn-Odolanów: etap II Turek-Odolanów, na terenie województwa wielkopolskiego"
-dotyczy decyzji z dnia 15.12.2010 r. nr 23/2010 o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn. Rozbudowa drogi wojewódzkiej nr 470 Kościelec-Ceków Kolonia –teren powiatu tureckiego w terminie od dnia 17.01.2013r. do 31.01.2013 r.
- dotyczy budowy "Gazociągu wysokiego ciśnienia DN 700 MOP 8,4 MPa relacji Gustorzyn-Odolanów, etap I Gustorzyn- Turek na terenie województwa wielkopolskiego o długości 47,9 km"
REJESTR DZIAŁALNOŚCI REGULOWANEJ W ZAKRESIE ODBIERANIA ODPADÓW KOMUNALNYCH