2020 rok

Wykaz

Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych

nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 w zakresie podatków

lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz udzielono pomocy publicznej.

 

Umorzenie:

Lp.

Imię i nazwisko (nazwa) podatnika

Kwota ulgi w zł.

Przyczyny zastosowania ulgi

1.

Mituta Zbigniew

6.681,60

ważny interes podatnika

Podstawa prawna: art. 37 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. roku o finansach publicznych   (tekst jednolity Dz. U. z 2019 r.,  poz. 869  ze zm.)

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikolajczyk

Lista wiadomości
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz udzielono pomocy publicznej
dotyczy postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2020 roku
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin, gmina Turek".pdf
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin, gmina Turek"