2020 rok

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2020 roku

                                                                                                                                                      Załącznik Nr 1

                                                                                                                                                      do Zarządzenia Nr 56/2020

                                                                                                                                                      Wójta Gminy Turek

                                                                                                                                                      z dnia 26 sierpnia 2020 r.

 

Konkurs ofert na wybór realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023”
w 2020 roku 

Ogłoszenie konkursu ofert

Wójt Gminy Turek działając na podstawie art. 48 b ust 1 – 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (Dz. U. z 2020 r. poz. 1398) oraz Uchwały nr XIII/74/19 Rady Gminy Turek z dnia 6 sierpnia 2019 r. w sprawie przyjęcia do realizacji  programu polityki  zdrowotnej z zakresu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie ogłasza konkurs ofert na wybór realizatora „Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2020 roku, zapraszając do udziału
w nim zainteresowanych:

 1. Przedmiotem konkursu ofert jest wybór podmiotu, który w 2020 roku zorganizuje i przeprowadzi Program profilaktycznych szczepień przeciwko grypie, dla osób w wieku 65 lat i więcej zamieszkałych na terenie Gminy Turek, u których nie występują przeciwskazania do szczepienia zgodnie z Regulaminem konkursu ofert określonym w załączniku nr 2 do Zarządzenia nr 56/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 26 sierpnia 2020 r. dostępnym na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek, na stronie internetowej Gminy Turek oraz w BIP (www.bip.gmina.turek.pl).
 2. Oferty mogą być składane przez podmioty wykonujące działalność leczniczą
  w rozumieniu ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności leczniczej (t.j. Dz. U
  z 2020 r. poz. 295 ze zm.), udzielające świadczeń zdrowotnych na terenie miasta Turku w 2020 roku na podstawie umów zawartych z Narodowym Funduszem Zdrowia.
 3. Minimalna liczba osób objętych programem wynosi 140 osób. Beneficjentami programu są osoby w wieku 65 lat i więcej zamieszkałe w Gminie Turek i kwalifikujące się do szczepień. Ostateczna liczba osób objętych programem (szczepieniami) uzależniona jest od kolejności zgłoszeń do wysokości posiadanych środków finansowych.
 4. Wysokość środków przeznaczonych w budżecie Gminy Turek na realizację programu w 2020 roku wynosi 12 300 złotych brutto. Wójt Gminy Turek zastrzega sobie prawo do nierozdysponowania wszystkich środków przewidzianych w ogłoszeniu o konkursie.
 5. Koszt wykonania usługi nie może być większy niż 80,00 brutto za jedną szczepioną osobę.
 6. Termin realizacji programu od dnia zawarcia umowy do 30 grudnia 2020 r.
 7. Termin wykonywania powyższych szczepień od II połowy września 2020 roku do 15 grudnia 2020 roku.
 8. Przedmiotowy zakres realizacji zadania obejmuje wszystkie poniższe przedsięwzięcia:

a) przygotowanie i przeprowadzenie akcji informacyjnej (opracowanie i druk materiałów informacyjnych – plakaty, ulotki informacyjne na temat zalecanych szczepień profilaktycznych przeciwko grypie, wskazujących na skuteczność szczepień oraz zawierających informacje na temat ryzyka zakażeń i zachorowań na grypę) obejmującej rozpowszechnianie informacji o organizowanym przez Gminę Turek programie polityki zdrowotnej;

b) przygotowanie i przeprowadzenie działań edukacyjnych (edukacja zdrowotna podczas wizyty lekarskiej oraz wykład z zakresu profilaktyki grypy);

c) uzyskanie pisemnej zgody na przeprowadzenie szczepień (wg załącznika nr 2 do ogłoszenia konkursu ofert - Karta uodpornienia uczestnika Programu);

d) zakup szczepionek czterowalentnych inaktywowanych typu split i/lub sub‑unit;

e) wykonanie badania lekarskiego kwalifikującego do wykonania szczepienia, bezpośrednio przed podaniem każdej dawki szczepionki, udokumentowanego zaświadczeniem o przeprowadzonym lekarskim badaniu kwalifikacyjnym w Programie (wg załącznika nr 1 do ogłoszenia konkursu ofert);

f) wykonanie szczepień przeciwko grypie, zgodnie z obowiązującą procedurą i schematem szczepień obowiązującym dla danej grupy wiekowej szczepienie stosownymi dawkami zalecanymi przez producenta;

g) utylizacja zużytych materiałów i sprzętu medycznego do szczepień zgodnie z obowiązującymi przepisami;

h) sporządzenie dokumentacji medycznej z przeprowadzonych szczepień — zgodnie z obowiązującymi przepisami w tym zakresie i standardami stosowanymi przez NFZ (dokonanie stosownych wpisów potwierdzających wykonanie szczepień) oraz archiwizowanie danych przez okres 5 lat w siedzibie zakładu realizującego szczepienia;

i) prowadzenie i przechowywanie dokumentacji medycznej wykonywanych w ramach Programu w formie papierowej oraz elektronicznej;

j) prowadzenie monitoringu i ewaluacji Programu – wydruk, przekazanie i zebranie od uczestników Programu ankiet satysfakcji pacjenta – uczestnika Programu (wg załącznika nr 4 do ogłoszenia konkursu ofert) oraz przekazanie ich wraz ze sprawozdaniem końcowym do Urzędu Gminy Turek;

k) sporządzenie i złożenie na żądanie Organizatora informacji na temat realizacji zadania;

l) sporządzenie i złożenie kwartalnych sprawozdań okresowych dot. zgłaszalności do Programu;

m) sporządzenie i złożenie sprawozdania końcowego z realizacji Programu (wg załącznika nr 3 do ogłoszenia konkursu ofert) w terminie do 14 dni od terminu zakończenia szczepień;

n) wystawienie i przekazanie do Urzędu Gminy Turek prawidłowo wypełnionej faktury za realizację Programu w terminie do 20 grudnia 2020 r.

o) inne ważne czynności niezbędne dla realizacji programu.

9. Przy wyborze ofert stosowane będą kryteria określone w Regulaminie konkursu ofert na wybór realizatora „Programu profilaktycznych szczepień przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2020 roku.
10. Oferty wraz z wymaganymi załącznikami należy składać w Centrum Informacji i Obsługi Urzędu Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62 – 700 Turek. Ostateczny termin składania ofert upływa 11 września 2020 r. o godzinie 14.30. O zachowaniu terminu decyduje data wpływu do Centrum Informacji i Obsługi Urzędu Gminy Turek.
11. W przypadku przesłania oferty drogą pocztową o terminie złożenia oferty decyduje data wpływu do Urzędu Gminy Turek.
12. Oferty należy składać w zamkniętej kopercie w formie pisemnej pod rygorem nieważności. Koperta powinna być opisana z oznaczeniem nazwy i adresu Oferenta oraz nazwy programu („Program szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2020 roku”). Z dopiskiem: Nie otwierać przed dn. 14.09.2020 r. godz. 10.00.
13. Otwarcie ofert nastąpi 14 września 2020 r. o godzinie 10.00 w Urzędzie Gminy Turek w sali nr 29.
14. Konkurs zostanie rozstrzygnięty w terminie do 10 dni od upływu terminu składania ofert. Urząd Gminy w Turku o wynikach konkursu powiadomi pisemnie wszystkich Oferentów. Wyniki konkursu zostaną podane również do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie na tablicy ogłoszeń w siedzibie Urzędu Gminy Turek, na stronie internetowej Gminy Turek oraz w BIP (www.bip.gmina.turek.pl).
15. Termin podpisania umowy oraz zawiązania ofertą – do 30 dni od otwarcia ofert.
16. Wójt Gminy Turek zastrzega sobie prawo do zmiany warunków konkursu, odwołania konkursu, nierozstrzygnięcia konkursu oraz prawo do przesunięcia terminu składania ofert bez podania przyczyn.
17. Do postępowania konkursowego stosuje się przepisy ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 roku o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 1398).

18. W zakresie zasad przekazywania środków publicznych podmiotom wykonującym działalność leczniczą stosuje się przepisy ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 roku o działalności leczniczej (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 295 ze zm.).

19. Regulamin konkursu ofert, obowiązujący formularz oferty, oświadczenie dostępne są również na stronie internetowej Gminy Turek www.gmina.turek.pl, w www.bip.gmina.turek.pl oraz Referacie Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy Turek, pokój nr 18.

                                                                                                                              Wójt Gminy Turek

                                                                                    /-/ Karol Mikołajczyk/

  Załączniki do ogłoszenia konkursu ofert:

Do pobrania:

 

 

 

Lista wiadomości
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz udzielono pomocy publicznej
dotyczy postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2020 roku
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin, gmina Turek".pdf
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin, gmina Turek"