2020 rok

Wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym stanowiącej własność Gminy Turek

Wykaz 1/2020

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020  poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości wykaz nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży w trybie bezprzetargowym, stanowiącej własność Gminy Turek  o nr ewid. 627 położonej w miejscowości Cisew, gm. Turek o pow. 0,0500 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta nr  KN1T/00047092/1.

Opis nieruchomości:

  • Nieruchomość gruntowa obejmująca niezabudowaną działkę, przeznaczoną zgodnie z Uchwałą Nr IX/40/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015 r. pod poszerzenie i polepszenie warunków zagospodarowania działki przyległej (bez prawa zabudowy). Działka znajduje się na terenie uzbrojonym, w otoczeniu zabudowy siedliskowej i mieszkaniowej jednorodzinnej oraz terenów rolnych. Cena netto 4 740,00 zł.

Przeznaczenie nieruchomości:
  • Z dniem 01 stycznia 2004 r. stracił ważność Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010r. zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014r. zmienionego Uchwałą Nr IX/38/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015r. zmienionego Uchwałą Nr L/314/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018r., oraz zmienionego Uchwałą Nr L/315/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018r. przedmiotowa nieruchomość leży w terenach istniejących lasów, oznaczonych symbolem ZL.

Informacje dodatkowe:
  • Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) do ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy przeniesienia prawa własności.
  • Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) upływa 07.12.2020 r.
  • Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni (od dnia 27.10.2020  r. do 16.11.2020 r.)
  • Informacji dotyczących zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, pokój nr 32, tel. 63 279 40 72.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2019 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł oraz udzielono pomocy publicznej
dotyczy postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2020 roku
dotyczy zawiadomienia o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin, gmina Turek".pdf
dotyczy zawiadomienia o wydaniu decyzji udzielającej pozwolenia wodnoprawnego w ramach planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa dróg osiedlowych w miejscowości Obrzębin, gmina Turek"