INFORMACJA O DODATKOWYM OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

INFORMACJA

 O  OTWARTYM I KONKURENCYJNYM NABORZE KANDYDATÓW NA RACHMISTRZÓW TERENOWYCH

Wójt Gminy Turek
Gminny Komisarz Spisowy

 Na podstawie art. 20 Ustawy z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. (Dz.U z 2019 r. poz.1728)

ogłasza dodatkowy otwarty i konkurencyjny nabór kandydatów na rachmistrzów terenowych
do Powszechnego  Spisu Rolnego w 2020 r.

wykonujących czynności w ramach prac spisowych związanych z przeprowadzeniem przewidzianego  w ustawie z dnia 31 lipca 2019 r. o Powszechnym Spisie Rolnym w  2020 r. spisu rolnego,  którzy wykonywać będą zadania spisowe na terenie gminy Turek.

1.  Kandydat na rachmistrza terenowego winien spełniać następujące wymagania:

 • być osobą pełnoletnią,
 • zamieszkiwać na terenie  gminy Turek,
 • posiadać co najmniej średnie wykształcenie,
 • posługiwać się językiem polskim w mowie i piśmie,
 • nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za umyślne przestępstwo lub umyślne przestępstwo skarbowe.

2.  Szczegółowe informacje dotyczące naboru zawiera procedura naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r. ( zał. nr 1)

3. Oferta kandydata na rachmistrza terenowego powinna zawierać:

 • Formularz zgłoszenia kandydata na rachmistrza terenowego (zał. nr 2),
 • Oświadczenie o niekaralności za przestępstwo popełnione umyślnie, w tym przestępstwo skarbowe (zał. nr 3),
 • kserokopię dokumentów potwierdzających posiadane wykształcenie,
 • dokumenty potwierdzające znajomość języka polskiego (dotyczy kandydatów nieposiadających obywatelstwa polskiego)

4. Ofertę należy złożyć w formie pisemnej osobiście w godzinach pracy Urzędu, w kopercie  z napisem „Nabór kandydata na rachmistrza terenowego do PSR 2020 r.”  w terminie do dnia 28.08.2020 r. Adres do doręczeń: Urząd Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek.

5. Dodatkowych informacji w sprawie naboru udziela  Gabriela Kolenda Zastępca Gminnego Komisarza Spisowego w gminie Turek pod numerem telefonu  63 279 40 80.

                                                                                                 Wójt Gminy Turek

                                                                                                   Gminny Komisarz Spisowy

                                                                                                /-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki:

 1. Procedura naboru kandydatów na rachmistrzów terenowych do powszechnego spisu rolnego w 2020 r.
 2. Formularz zgłoszenia kandydata na rachmistrza terenowego,
 3. Oświadczenie dla kandydata na rachmistrza terenowego,
 4. Informacje dotyczące przetwarzania danych osobowych.