2021 rok

Wykaz o przeznaczeniu działek do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 1/2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działek do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Turek:

1) Działka o nr ewid. 37/2 Albertów gm. Turek o pow. 0,1910 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta nr KN1T/00010623/5

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa obejmująca niezabudowaną działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Wójta Gminy Turek o Nr GKI-GP.6730.125.2014 z dnia 10.07.2014r. Działka znajduje się na terenie częściowo uzbrojonym, w otoczeniu terenów rolnych oraz zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej.

Przeznaczenie nieruchomości

Z dniem 01 stycznia 2004 r. stracił ważność Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010r. zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014r. zmienionego Uchwałą Nr IX/38/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015r. zmienionego Uchwałą Nr L/314/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018r., oraz zmienionego Uchwałą Nr L/315/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018r. przedmiotowa działka położona jest na terenach planowanych zalesień oznaczonych symbolem ZL(p) oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oznaczonej symbolem MN+

Cena netto [zł] - 51 800,00

2) Działka o nr ewid. 38/7 Albertów gm. Turek o pow. 0,1355 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta nr KN1T/00010623/5

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa obejmująca niezabudowaną działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Wójta Gminy Turek o Nr GKI-GP.6730.128.2014 z dnia 11.07.2014r. Działka znajduje się na terenie częściowo uzbrojonym, w otoczeniu terenów rolnych oraz zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej.

Przeznaczenie nieruchomości:

Z dniem 01 stycznia 2004 r. stracił ważność Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010r. zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014r. zmienionego Uchwałą Nr IX/38/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015r. zmienionego Uchwałą Nr L/314/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018r., oraz zmienionego Uchwałą Nr L/315/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018r. przedmiotowa działka położona jest na terenach planowanych zalesień oznaczonych symbolem ZL(p)

Cena netto [zł] - 36 748,00

3) Działka o nr ewid. 110 Albertów gm. Turek o pow. 0,4200 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta nr KN1T/00010623/5

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa obejmująca niezabudowaną działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Wójta Gminy Turek o Nr GKI-GP.6730.129.2014 z dnia 10.07.2014r. Działka znajduje się na terenie częściowo uzbrojonym, w otoczeniu terenów rolnych oraz zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej.

Przeznaczenie nieruchomości:

Z dniem 01 stycznia 2004 r. stracił ważność Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010r. zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014r. zmienionego Uchwałą Nr IX/38/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015r. zmienionego Uchwałą Nr L/314/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018r., oraz zmienionego Uchwałą Nr L/315/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018r. przedmiotowa działka położona jest na terenach upraw rolnych oznaczonej symbolem R

Cena netto [zł] - 78 456,00

 

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) do ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy przeniesienia prawa własności.
2. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) mija 03.03.2021 r.
3. Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni (od dnia 19.01.2021 r. do 10.02.2021.)
4. Informacji dotyczących zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, pokój nr 32, tel. 63 279 40 72.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej w miejscowości Leśnictwo"
dotyczy miejscowości: Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin, Żuki, przy ul. Słonecznej, Obrębizna przy Zdrojkach Prawych, ul. Sosnkowskiego oraz Obrzębin dz. Gruntu 201/2
dotyczy: postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2021 roku
dotyczy stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
dotyczące zadania pn.: „Budowa przepustu na rzece Pokrzywnicy w km 16+000”.
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. oraz udzielono pomocy publicznej
dotyczy przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dzierżązna
dotyczy przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w miejscowościach Cisew, Słodków, Kaczki Średnie
dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turek
dotyczy stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
zawiadomienie o wydaniu decyzji sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie
- zawiadomienie o nie załatwieniu postępowania w terminie - dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 235 i 234, obręb Turek B, gmina Miasto Turek oraz na dz. ewid. 151, obręb Szadów Pański, gm. Turek, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie
dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 235 i 234, obręb Turek B, gmina Miasto Turek oraz na dz. ewid. 151, obręb Szadów Pański, gm. Turek, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie