2021 rok

Ogłoszenie nr 1/2021 o przetargu nieograniczonym na zbycie nieruchomości gruntowych

OGŁOSZENIE 1/2021
Na podstawie art. 38 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020 poz. 1990 ze zm.)


WÓJT GMINY TUREK
Ogłasza PRZETARG USTNY NIEOGRANICZONY na zbycie niżej wymienionych nieruchomości gruntowych:

 

  1. Działka o nr ewid. 37/2 położona w miejscowości Albertów, gm. Turek o pow. 0,1910 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku założona jest księga wieczysta nr KN1T/00010623/5. Nieruchomość gruntowa obejmująca niezabudowaną działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją Wójta Gminy Turek o Nr GKI-GP.6730.125.2014 z dnia 10.07.2014r. Działka znajduje się na terenie częściowo uzbrojonym, w otoczeniu terenów rolnych oraz zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej. Cena wywoławcza to 51 800,00 zł netto. Termin przetargu 18.05.2021 godz. 10ºº. Wysokość wadium 2 590,00 zł.
  2. Działka o nr ewid. 38/7 położona w miejscowości Albertów, gm. Turek o pow. 0,1355 ha, dla której w Sądzie Rejonowym w Turku założona jest księga wieczysta nr KN1T/00010623/5. Nieruchomość gruntowa obejmująca niezabudowaną działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją Wójta Gminy Turek o Nr GKI-GP.6730.128.2014 z dnia 11.07.2014r. Działka znajduje się na terenie częściowo uzbrojonym, w otoczeniu terenów rolnych oraz zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej. Cena wywoławcza to 36 748,00 zł netto. Termin przetargu 18.05.2021 godz. 10ºº. Wysokość wadium 1 837,00 zł.


Przetarg odbędzie się 18 maja 2021 o godz. 10:00 w Sali posiedzeń nr 29 I piętro w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek


- Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) do ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy przeniesienia prawa własności.

- Termin płatności – uznaje się datę wpływu środków pieniężnych na wskazane konto Gminy Turek.

• Wadium w terminie najpóźniej do dnia 10 maja 2021 r.
• Cena sprzedaży prawa własności uzyskana w drodze przetargu podlega zapłacie nie później niż 3 dni przed dniem zawarcia umowy przenoszącej prawo własności nieruchomości.

WARUNKI PRZETARGU


WADIUM

- Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w pieniądzu w wysokości i terminie wskazanym w ogłoszeniu pod rygorem uznania, że warunek wpłaty wadium nie został spełniony.
- Wadium należy wpłacić na konto Urzędu Gminy Turek, Rejonowy Bank Spółdzielczy w Malanowie nr 57855700090800091020080003
- Tytuł wpłaty wadium winien wskazywać jednoznacznie uczestnika przetargu oraz działkę której wpłata dotyczy.
- Za dzień wniesienia wadium uważa się datę wpływu środków pieniężnych na konto Gminy Turek.
- Wadium wniesione przez uczestnika, który wygrał przetarg, zalicza się na poczet ceny nabycia działki.
- Jednocześnie informuje się, że jeżeli osoba ustalona jako nabywca nie przystąpi bez usprawiedliwienia do zawarcia umowy w miejscu i terminie podanych w zawiadomieniu Wójta Gminy Turek może odstąpić od zawarcia umowy, a wpłacone wadium nie podlega zwrotowi (zgodnie z art. 41 ust.2 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020.1990 ze zm.)
- Pozostałym uczestnikom przetargu wadium zostanie zwrócone niezwłocznie, w ciągu 3 dni od odwołania, zamknięcia, unieważnienia lub zakończenia przetargu wynikiem negatywnym.

PRZETARG

- Przed przystąpieniem do przetargu oferent winien zapoznać się z obecnym stanem i zagospodarowaniem nieruchomości.
- W terminie wyznaczonym w wykazie nieruchomości przeznaczonych do zbycia nie wpłynęły żadne wnioski od osób którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust.1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz.U.2020 poz. 1990 ze zm.) tj byłego właściciela lub jego spadkobierców, pozbawionych prawa własności nieruchomości przed 5.12.1990r.
- W dniu przetargu należy przedłożyć komisji przetargowej kopię wniesienia wadium lub dowody stanowiące podstawę do zwolnienia z tego obowiązku.
- Pełnomocnictwa i zezwolenia
• w przypadku podmiotów innych niż osoby fizyczne konieczne jest dodatkowo przedłożenie aktualnego dokumentu (oryginał), z którego wynika upoważnienie do reprezentowania tego podmiotu, a gdy działa pełnomocnik-konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
• w przypadku osób pozostających w związku małżeńskim, w którym obowiązuje ustrój ustawowej wspólności majątkowej konieczna jest obecność obojga małżonków lub jednego z nich ze stosownym pełnomocnictwem (oryginał) drugiego małżonka w formie aktu notarialnego, zawierającym zgodę na uczestnictwo w przetargu w celu odpłatnego nabycia nieruchomości - dotyczy to również osób fizycznych prowadzących działalność gospodarczą,
• w przypadku pełnomocników osób fizycznych- poza przypadkami wyżej wskazanymi konieczne jest przedłożenie pełnomocnictwa w formie aktu notarialnego,
• nabycie nieruchomości przez cudzoziemca w rozumieniu ustawy z dnia 24 marca 1920 r. o nabywaniu nieruchomości przez cudzoziemców (t.j. Dz.U. z 2017r. poz. 2278 ze zm.) może nastąpić, po przedłożeniu wydanego na zasadach i w sytuacjach przewidzianych ustawą zezwolenia właściwego ministra na nabycie tej nieruchomości, jeżeli uzyskanie zezwolenia wynika z przepisów cytowanej wyżej ustawy, chyba że zajdą przewidziane ustawą przesłanki wyłączające wymóg uzyskania takiego zezwolenia.
Za aktualny uważa się dokument wydany nie wcześniej niż 6 miesięcy przed terminem przetargu.
- Przetarg może się odbyć, chociażby tylko jedna osoba wniosła wadium oraz spełniła warunki określone w ogłoszeniu o przetargu.
- O wysokości postąpienia decydują uczestnicy przetargu z tym, że postąpienie nie może wynosić mniej niż 1 % ceny wywoławczej z zaokrągleniem w górę do pełnych dziesiątek złotych (§ 14 pkt 3 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz.U.2014.1490 ze zm.)
- Przetarg jest ważny bez względu na liczbę uczestników przetargu, jeżeli przynajmniej jeden zaoferował co najmniej jedno postąpienie powyżej ceny wywoławczej (§ 14 pkt 5 Rozporządzenia Rady Ministrów z dn.14.09.2004r w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz.U.2014.1490 ze zm.)
- Osoba ustalona jako nabywca zostanie zawiadomiona o miejscu i terminie zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości najpóźniej w ciągu 21 dni od dnia rozstrzygnięcia przetargu.
- Nie wyraża się zgody na przelew wierzytelności zawarcia umowy sprzedaży nieruchomości na osoby trzecie, na skutek przeprowadzonego przetargu.
- Wójt Gminy Turek może odwołać przetarg jedynie z ważnych powodów, niezwłocznie podając informację o odwołaniu do publicznej wiadomości poprzez wywieszenie w siedzibie Urzędu Gminy Turek, ogłoszenie w prasie oraz na stronie internetowej Urzędu Gminy Turek, podając przyczynę odwołania przetargu.
Nabywca prawa własności:
- Opłaty notarialne i sądowe związane z zawarciem umowy w formie aktu notarialnego oraz założeniem i wpisem do księgi wieczystej w całości ponosi nabywca nieruchomości.

Dodatkowych informacji udziela:
Urząd Gminy w Turku, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek (pokój nr 32, tel: 63 279-40-72)

Wójt Gminy Turek
/-/ Karol Mikołajczyk

Lista wiadomości
dotyczy miejscowości: Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin, Żuki, przy ul. Słonecznej, Obrębizna przy Zdrojkach Prawych, ul. Sosnkowskiego oraz Obrzębin dz. Gruntu 201/2
dotyczy: postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2021 roku
dotyczy stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
dotyczące zadania pn.: „Budowa przepustu na rzece Pokrzywnicy w km 16+000”.
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. oraz udzielono pomocy publicznej
dotyczy przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dzierżązna
dotyczy przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w miejscowościach Cisew, Słodków, Kaczki Średnie
dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turek
dotyczy stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
zawiadomienie o wydaniu decyzji sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie
- zawiadomienie o nie załatwieniu postępowania w terminie - dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 235 i 234, obręb Turek B, gmina Miasto Turek oraz na dz. ewid. 151, obręb Szadów Pański, gm. Turek, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie
dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 235 i 234, obręb Turek B, gmina Miasto Turek oraz na dz. ewid. 151, obręb Szadów Pański, gm. Turek, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie