2021 rok

Ogłoszenie o wszczęciu naboru wniosków na dofinansowanie 50% do zabiegów kastracji i sterylizacji zwierząt właścicielskich

Szanowni Mieszkańcy Gminy Turek!

Rada Gminy Turek wypełniając obowiązek, o którym mowa w art. 11a ust. 1 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (Dz. U. z 2020 r., poz. 638), Uchwałą Nr XXXI/207/21 Rady Gminy Turek z dnia 30 marca 2021 r., określiła Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie gminy w 2021 r.

Program obejmuje między innymi sterylizację i kastrację zwierząt właścicielskich (psy, koty). Dofinansowanie przysługuje właścicielom psów i kotów do 1 sztuki rocznie z gospodarstwa. Realizacja w/w usług odbywać się będzie w ramach środków finansowych określonych w programie i zabezpieczonych na ten cel w budżecie gminy. Koszty wykonania w/w zabiegów są 50% dofinansowane ze środków budżetu gminy (właściciel zwierzęcia opłaca lekarzowi weterynarii 50% kosztu zabiegu po jego wykonaniu, a pozostałe 50% kosztów pokrywa Gmina).

Na podstawie zawartej umowy, wskazane zabiegi będzie wykonywał lekarz weterynarii prowadzący Gabinet Weterynaryjny w miejscowości Brudzew, ul. Turkowska 58C, 62-720 Brudzew, Spółką „VET-LECZNICA BRUDZEW PIOTR KWIECIŃSKI & ADAM KWIECIŃSKI SPÓŁKA JAWNA"

Lekarz weterynarii będzie realizował wymienione usługi na podstawie potwierdzonego zgłoszenia( zezwolenia) zwierzęcia do kastracji/sterylizacji, otrzymanego z Urzędu Gminy przez właściciela zwierzęcia, poprzedzonym pisemnym wnioskiem o wykonanie zabiegu, złożonym w Urzędzie Gminy. Po otrzymaniu zezwolenia należy uzgodnić z lekarzem weterynarii termin wykonania zabiegu osobiście lub pod numerem telefonu 603 262 739 lub 724 666 655. W przypadku nie dostarczenia zezwolenia do Gabinetu Weterynarii, lekarz odmówi wykonania zabiegu. Właściciel zwierzęcia, po wykonanym zabiegu, odbiera zwierzę z Gabinetu Weterynarii i zapewnia mu dalszą opiekę pooperacyjną.

Powyższa akcja jest prowadzona do czasu wyczerpania środków finansowych przeznaczonych na ten cel. Decyduje kolejność zgłoszeń.

W przypadku pytań proszę o kontakt telefoniczny z Panią Maryną Kozerenko tel. (63) 279 40 82.

 

Załącznik do pobrania:

Lista wiadomości
dotyczy miejscowości: Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin, Żuki, przy ul. Słonecznej, Obrębizna przy Zdrojkach Prawych, ul. Sosnkowskiego oraz Obrzębin dz. Gruntu 201/2
dotyczy: postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2021 roku
dotyczy stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
dotyczące zadania pn.: „Budowa przepustu na rzece Pokrzywnicy w km 16+000”.
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. oraz udzielono pomocy publicznej
dotyczy przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dzierżązna
dotyczy przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w miejscowościach Cisew, Słodków, Kaczki Średnie
dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turek
dotyczy stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
zawiadomienie o wydaniu decyzji sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie
- zawiadomienie o nie załatwieniu postępowania w terminie - dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 235 i 234, obręb Turek B, gmina Miasto Turek oraz na dz. ewid. 151, obręb Szadów Pański, gm. Turek, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie
dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 235 i 234, obręb Turek B, gmina Miasto Turek oraz na dz. ewid. 151, obręb Szadów Pański, gm. Turek, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie