2021 rok

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

GKI-GM.6840.1.2020

Turek, dnia 18 maja 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

przeprowadzonego w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 10ºº ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turek

I. Przetarg przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

II. Przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości niezabudowanych:
- działka o nr ewid. 37/2 w miejscowości Albertów o pow. 0,1910 ha, zapisana w księdze wieczystej KW KN1T/00010623/5, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, cena wywoławcza 51 800 zł netto;
- działka o nr ewid. 38/7 w miejscowości Albertów o pow. 0,1355 ha, zapisana w księdze wieczystej KW KN1T/00010623/5, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, cena wywoławcza 36 748,00 zł netto;

III. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu nie wpłynęły wadia, nikt nie zgłosił się na przetarg.

Informację podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz.U.2014.1490 ze zm.)

Informacja podana została do publicznej wiadomości w dniach 18.05.2021 r. do 26.05.2021 r.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Lista wiadomości
dotyczy: postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2021 roku
dotyczy stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
dotyczące zadania pn.: „Budowa przepustu na rzece Pokrzywnicy w km 16+000”.
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. oraz udzielono pomocy publicznej
dotyczy przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dzierżązna
dotyczy przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w miejscowościach Cisew, Słodków, Kaczki Średnie
dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turek
dotyczy stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
zawiadomienie o wydaniu decyzji sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie
- zawiadomienie o nie załatwieniu postępowania w terminie - dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 235 i 234, obręb Turek B, gmina Miasto Turek oraz na dz. ewid. 151, obręb Szadów Pański, gm. Turek, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie
dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 235 i 234, obręb Turek B, gmina Miasto Turek oraz na dz. ewid. 151, obręb Szadów Pański, gm. Turek, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie