2021 rok

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

Konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw

Szanowni Mieszkańcy,

w dniach od 13 września 2021 r. do 22 września 2021 r. odbędą się konsultacje społeczne w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Turek.

Celem konsultacji jest zebranie opinii i uwag do  rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach statutów sołectw Gminy Turek.

Konsultacje podzielone są na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni są mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadza się w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionej ankiecie.

Projekty statutów sołectw Gminy Turek:

1) publikuje się w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turek (bip.gmina.turek.pl/ zakładka komunikaty) oraz na stronie internetowej Gminy Turek (www.gmina.turek.pl/ zakładka aktualności),

2) przekazuje się sołtysom poszczególnych sołectw,

3) udostępnia się w Biurze Rady Gminy Turek (pokój nr 18) oraz w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy Turek w dniach i godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30).

Formularz ankiety można składać:

-       osobiście w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy Turek,

-       za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,

-       drogą elektroniczną na adres: ug@gmina.turek.pl lub za pośrednictwem platformy epuap: https://epuap.gov.pl/wps/portal w terminie od 13 września 2021 r. do 22 września 2021 r.

 

Pliki do pobrania:

 

1. Projekt statutu Sołectwa Albertów.docx

2. Projekt statutu sołectwa Budy Słodkowskie.docx

3. Projekt statutu sołectwa Chlebów.docx

4. Projekt statutu sołectwa Cisew.docx

5. Projekt statutu sołectwa Dzierżązna.docx

6. Projekt statutu sołectwa Grabieniec.docx

7. Projekt statutu sołectwa Kaczki Średnie.docx

8. Projekt statutu sołectwa Kalinowa.docx

9. Projekt statutu sołectwa Korytków.docx

10. Projekt statutu sołectwa Kowale Księże.docx

11. Projekt statutu sołectwa Obrębizna.docx

12. Projekt statutu sołectwa Obrzębin.docx

13. Projekt statutu sołectwa Pęcherzew.docx

14. Projekt statutu sołectwa Słodków.docx

15. Projekt statutu sołectwa Słodków Kolonia.docx

16. Projekt statutu sołectwa Szadów Księży.docx

17. Projekt statutu sołectwa Turkowice.docx

18. Projekt statutu sołectwa Warenka.docx

19. Projekt statutu sołectwa Wietchinin.docx

20. Projekt statutu sołectwa Żuki.docx

Lista wiadomości
dotyczy przyznania pomocy w zakresie tematycznym: Rozwój ogólnodostępnej i niekomercyjnej infrastruktury turystycznej lub rekreacyjnej, lub kulturalnej
o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji strategicznej inwestycji w zakresie sieci przesyłowej - dotyczy inwestycji pn. "Modernizacja linii 220 kV Janów-Zgierz-Adamów. Etap II"
dotyczy przedsięwzięcia polegającego na "Budowie drogi gminnej w miejscowości Leśnictwo"
dotyczy miejscowości: Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin, Żuki, przy ul. Słonecznej, Obrębizna przy Zdrojkach Prawych, ul. Sosnkowskiego oraz Obrzębin dz. Gruntu 201/2
dotyczy: postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2021 roku
dotyczy stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
dotyczące zadania pn.: „Budowa przepustu na rzece Pokrzywnicy w km 16+000”.
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. oraz udzielono pomocy publicznej
dotyczy przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dzierżązna
dotyczy przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w miejscowościach Cisew, Słodków, Kaczki Średnie
dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turek
dotyczy stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
zawiadomienie o wydaniu decyzji sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie
- zawiadomienie o nie załatwieniu postępowania w terminie - dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 235 i 234, obręb Turek B, gmina Miasto Turek oraz na dz. ewid. 151, obręb Szadów Pański, gm. Turek, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie
dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 235 i 234, obręb Turek B, gmina Miasto Turek oraz na dz. ewid. 151, obręb Szadów Pański, gm. Turek, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie