2021 rok

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI W SPRAWIE STATUTÓW SOŁECTW

INFORMACJA O WYNIKACH KONSULTACJI

Na podstawie § 17 Uchwały Nr XXXIV/226/21 Rady Gminy Turek z dnia 19 lipca 2021 r. w sprawie zasad i trybu przeprowadzania konsultacji z mieszkańcami Gminy Turek informuję o wynikach konsultacji w przedmiocie projektów statutów sołectw z terenu Gminy.

Przedmiotem konsultacji społecznych były projekty statutów sołectw z terenu Gminy Turek:

1. Projekt statutu Sołectwa Albertów,

2. Projekt statutu sołectwa Budy Słodkowskie,

3. Projekt statutu sołectwa Chlebów,

4. Projekt statutu sołectwa Cisew,

5. Projekt statutu sołectwa Dzierżązna,

6. Projekt statutu sołectwa Grabieniec,

7. Projekt statutu sołectwa Kaczki Średnie,

8. Projekt statutu sołectwa Kalinowa,

9. Projekt statutu sołectwa Korytków,

10. Projekt statutu sołectwa Kowale Księże,

11. Projekt statutu sołectwa Obrębizna,

12. Projekt statutu sołectwa Obrzębin,

13. Projekt statutu sołectwa Pęcherzew,

14. Projekt statutu sołectwa Słodków,

15. Projekt statutu sołectwa Słodków Kolonia,

16. Projekt statutu sołectwa Szadów Księży,

17. Projekt statutu sołectwa Turkowice,

18. Projekt statutu sołectwa Warenka,

19. Projekt statutu sołectwa Wietchinin,

20. Projekt statutu sołectwa Żuki.

Konsultacje w sprawie projektów statutów sołectw z terenu Gminy Turek zostały przeprowadzone w dniach od 13 września 2021 r. do 22 września 2021 r.

Celem konsultacji było zebranie opinii i uwag do rozwiązań organizacyjnych i prawnych przyjętych w projektach statutów sołectw Gminy Turek.

Konsultacje podzielone były na poszczególne sołectwa, dla których został przygotowany projekt nowego statutu, a do udziału w konsultacjach uprawnieni byli mieszkańcy danego sołectwa.

Konsultacje przeprowadzono w formie możliwości zgłaszania opinii i wniosków, poprzez wskazanie konkretnych propozycji zmian w treści projektów statutów, uzupełnień i doprecyzowania zapisów umieszczonych w udostępnionej ankiecie.

Projekty statutów sołectw Gminy Turek były dostępne w formie:

1) publikacji w Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turek (bip.gmina.turek.pl/ zakładka komunikaty) oraz na stronie internetowej Gminy Turek (www.gmina.turek.pl/ zakładka aktualności),

2) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej u sołtysa w poszczególnych sołectwach,

3) wyłożenia do publicznego wglądu w formie papierowej w Biurze Rady Gminy Turek (pokój nr 18) oraz w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy Turek w dniach i godzinach urzędowania (od poniedziałku do piątku w godzinach 7:30-15:30).

 Formularz ankiety można było składać:

-  osobiście w punkcie obsługi interesanta Urzędu Gminy Turek,

-  za pośrednictwem poczty na adres: Urząd Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek,

-   drogą elektroniczną na adres: ug@gmina.turek.pl lub za pośrednictwem platformy epuap: https://epuap.gov.pl/wps/portal.

W toku przeprowadzonych konsultacji do Urzędu Gminy Turek nie wpłynęły żadne wnioski/opinie/uwagi do żadnego projektu statutu sołectwa z terenu Gminy Turek.

Informacja o wynikach konsultacji zostanie zamieszczona w Biuletynie Informacji Publicznej (bip.gmina.turek.pl/ zakładka komunikaty), na stronie internetowej Gminy Turek (www.gmina.turek.pl/ zakładka aktualności), na tablicy ogłoszeń w Urzędzie Gminy Turek oraz na tablicach ogłoszeń jednostek pomocniczych objętych konsultacjami.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Lista wiadomości
dotyczy miejscowości: Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin, Żuki, przy ul. Słonecznej, Obrębizna przy Zdrojkach Prawych, ul. Sosnkowskiego oraz Obrzębin dz. Gruntu 201/2
dotyczy: postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2021 roku
dotyczy stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
dotyczące zadania pn.: „Budowa przepustu na rzece Pokrzywnicy w km 16+000”.
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. oraz udzielono pomocy publicznej
dotyczy przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dzierżązna
dotyczy przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w miejscowościach Cisew, Słodków, Kaczki Średnie
dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turek
dotyczy stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
zawiadomienie o wydaniu decyzji sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie
- zawiadomienie o nie załatwieniu postępowania w terminie - dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 235 i 234, obręb Turek B, gmina Miasto Turek oraz na dz. ewid. 151, obręb Szadów Pański, gm. Turek, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie
dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 235 i 234, obręb Turek B, gmina Miasto Turek oraz na dz. ewid. 151, obręb Szadów Pański, gm. Turek, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie