2021 rok

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami

Turek, 11 października 2021

Zapytanie ofertowe na świadczenie usług opieki stomatologicznej nad uczniami


Wójt Gminy Turek zaprasza lekarzy stomatologów do współpracy przy zwiększaniu dostępności opieki stomatologicznej dla dzieci i młodzieży w szkołach podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Turek celem realizacji postanowień art. 12 ust.1 pkt. 3 ustawy z dnia 12 kwietnia 2019 r o opiece zdrowotnej nad uczniami (Dz. U. 2019 r. poz. 1078).

Zgodnie z ww. ustawą opieka stomatologiczna ma na celu zwiększenie dostępności dzieci i młodzieży do świadczeń stomatologicznych udzielanych w gabinetach dentystycznych oraz objęcie jak najliczniejszej grupy dzieci i młodzieży, efektywną opieką stomatologiczną, a także działaniami edukacyjnymi w zakresie zdrowia jamy ustnej.

Lekarz stomatolog, w ramach świadczenia będzie wykonywał:
1. świadczenia ogólnostomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 18-tego roku życia,
2. profilaktyczne świadczenia stomatologiczne dla dzieci i młodzieży do ukończenia 19-tego roku życia – określone w przepisach wydanych na podstawie art. 31d ustawy z dnia 27 sierpnia 2004 r. o świadczeniach opieki zdrowotnej finansowanych ze środków publicznych, w części dotyczącej wykazu świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego dla dzieci i młodzieży, z wyłączeniem świadczeń ortodoncji.

Realizacja zadania będzie się odbywała w gabinecie stomatologicznym lekarza realizującego świadczenie po uprzednim zawarciu przez Gminę Turek stosownego porozumienia z podmiotem realizującym zadanie.

Opieka zdrowotna nad uczniami będzie finansowana ze środków finansowych ujętych w planie finansowym NFZ.

Wysokość zobowiązania NFZ wobec świadczeniodawcy w zakresie leczenia uczniów jest zmienna i dostosowana do potrzeb zdrowotnych uczniów.

Szczegółowy wykaz świadczeń ogólnostomatologicznych zawiera rozporządzenie Ministra Zdrowia z dnia 6 listopada 2013 r. w sprawie świadczeń gwarantowanych z zakresu leczenia stomatologicznego (Dz. U. 2019 r. poz. 1199 ze zm.).

Opieka stomatologiczna dotyczy łącznie ok. 915* uczniów z następujących szkół:
1. Szkoła Podstawowa w Słodkowie, Słodków 21, 62-700 Turek (378 uczniów- stan na 30.09.2021 r.)
2. Szkoła Podstawowa im. Józefa Mehoffera w Chlebowie, Chlebów 15, 62-700 Turek, (168 uczniów)
3. Szkoła Podstawowa im. Kornela Makuszyńskiego w Cisewie, Cisew 55, 62-700 Turek (112 uczniów)
4. Szkoła Podstawowa im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich, Kaczki Średnie 63, 62-700 Turek (91 uczniów)
5. Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Turkowicach, Turkowice, ul. Jaśminowa 3, 62-700 Turek (83 uczniów)
6. Szkoła Podstawowa im. Marii Skłodowskiej-Curie w Żukach, Żuki 92, 62-700 Turek (83 uczniów)
*Rzeczywista liczba uczniów do objęcia opieką stomatologiczną, zostanie podana po zebraniu deklaracji od rodziców uczniów.

Oferta powinna zawierać:
- zgłoszenie zgodnie ze wzorem stanowiącym załącznik do niniejszego zapytania,
- kopię potwierdzenia wpisu do właściwego rejestru (decyzja/zaświadczenie potwierdzający wpis podmiotu do rejestru podmiotu wykonujących działalność leczniczą),
- kopie umowy z NFZ w zakresie świadczeń stomatologicznych dla dzieci i młodzieży,
- oświadczenie o posiadaniu kwalifikacji lub o zatrudnianiu specjalistów.

Do realizacji usługi zostanie wybrany wykonawca, który zaoferuje największa ilość godzin świadczenia usług (zgodnie z pkt 1. ust. 11 załącznika do zapytania ofertowego) oraz przedstawi najszerszą propozycję działań w ramach promocji zdrowia jamy ustnej i profilaktyki zębów u uczniów (pkt. 3 załącznika do zapytania ofertowego).

Wszelkie dodatkowe informacje można uzyskać w Referacie Oświaty, Kultury i Zdrowia Urzędu Gminy w Turku, tel.: 63 279 40 81.

Gmina Turek przewiduje możliwość realizacji zadania przez więcej niż jeden podmiot leczniczy.

Ofertę należy złożyć do dnia 27 października 2021 r. w Biurze Obsługi Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek w zamkniętej kopercie z dopiskiem „Opieka stomatologiczna nad uczniami".

Ogłoszenie zamieszczone zostało na stronie www.gmina.turek.pl oraz Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turek http://bip.gmina.turek.pl/

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki do pobrania:

 

Lista wiadomości
dotyczy miejscowości: Cisew, Słodków Kolonia, Obrzębin, Żuki, przy ul. Słonecznej, Obrębizna przy Zdrojkach Prawych, ul. Sosnkowskiego oraz Obrzębin dz. Gruntu 201/2
dotyczy: postępowania konkursowego na realizatora „Programu szczepień profilaktycznych przeciwko grypie dla mieszkańców Gminy Turek w wieku 65 lat i więcej na lata 2019 – 2023” w 2021 roku
dotyczy stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
dotyczące zadania pn.: „Budowa przepustu na rzece Pokrzywnicy w km 16+000”.
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym udzielono pomocy publicznej (pomoc de minimis) w formie dofinansowania kosztów kształcenia młodocianego pracownika
osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w roku 2020 w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę na raty w kwocie przewyższającej łącznie 500 zł. oraz udzielono pomocy publicznej
dotyczy przydatności wody do spożycia z wodociągu publicznego Dzierżązna
dotyczy przydatności wody do spożycia z wodociągów publicznych w miejscowościach Cisew, Słodków, Kaczki Średnie
dotyczy sprzedaży nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turek
dotyczy stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Jana Pawła II w Kaczkach Średnich
zawiadomienie o wydaniu decyzji sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie
- zawiadomienie o nie załatwieniu postępowania w terminie - dotyczy postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 235 i 234, obręb Turek B, gmina Miasto Turek oraz na dz. ewid. 151, obręb Szadów Pański, gm. Turek, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie
dotyczy wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną obejmującą odprowadzenie wód opadowych i roztopowych, pochodzących z drogi 19 KDL w obrębie Tureckiej Strefy Inwestycyjnej, do urządzenia wodnego - rowu melioracji wodnych, zlokalizowanego na dz. nr ewid.: 235 i 234, obręb Turek B, gmina Miasto Turek oraz na dz. ewid. 151, obręb Szadów Pański, gm. Turek, za pomocą istniejącego wylotu, zlokalizowanego na dz. ewid. 235, obręb Turek B, gmina Miasto Turek, pow. turecki, woj. wielkopolskie