INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

GKI-GM.6840.1.2020

Turek, dnia 18 maja 2021 r.

INFORMACJA O WYNIKACH PRZETARGU

przeprowadzonego w dniu 18 maja 2021 r. o godz. 10ºº ustnego przetargu nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gruntowych stanowiących własność Gminy Turek

I. Przetarg przeprowadzono w siedzibie Urzędu Gminy Turek.

II. Przetarg dotyczył sprzedaży nieruchomości niezabudowanych:
- działka o nr ewid. 37/2 w miejscowości Albertów o pow. 0,1910 ha, zapisana w księdze wieczystej KW KN1T/00010623/5, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, cena wywoławcza 51 800 zł netto;
- działka o nr ewid. 38/7 w miejscowości Albertów o pow. 0,1355 ha, zapisana w księdze wieczystej KW KN1T/00010623/5, przeznaczona pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną, cena wywoławcza 36 748,00 zł netto;

III. Przetarg zakończył się wynikiem negatywnym, z uwagi na fakt, iż terminie wskazanym w ogłoszeniu o przetargu nie wpłynęły wadia, nikt nie zgłosił się na przetarg.

Informację podaje się do publicznej wiadomości zgodnie z § 12 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14 września 2004 r. w sprawie sposobu w sprawie sposobu i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na zbycie nieruchomości, Dz.U.2014.1490 ze zm.)

Informacja podana została do publicznej wiadomości w dniach 18.05.2021 r. do 26.05.2021 r.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk