Wykaz o przeznaczeniu działek do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego

Wykaz nr 1/2021

Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. 2020 poz. 65 ze zm.) Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości wykaz o przeznaczeniu działek do zbycia w trybie przetargu ustnego nieograniczonego stanowiącej własność Gminy Turek:

1) Działka o nr ewid. 37/2 Albertów gm. Turek o pow. 0,1910 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta nr KN1T/00010623/5

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa obejmująca niezabudowaną działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Wójta Gminy Turek o Nr GKI-GP.6730.125.2014 z dnia 10.07.2014r. Działka znajduje się na terenie częściowo uzbrojonym, w otoczeniu terenów rolnych oraz zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej.

Przeznaczenie nieruchomości

Z dniem 01 stycznia 2004 r. stracił ważność Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010r. zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014r. zmienionego Uchwałą Nr IX/38/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015r. zmienionego Uchwałą Nr L/314/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018r., oraz zmienionego Uchwałą Nr L/315/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018r. przedmiotowa działka położona jest na terenach planowanych zalesień oznaczonych symbolem ZL(p) oraz na terenach zabudowy mieszkaniowej jednorodzinnej, zagrodowej oznaczonej symbolem MN+

Cena netto [zł] - 51 800,00

2) Działka o nr ewid. 38/7 Albertów gm. Turek o pow. 0,1355 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta nr KN1T/00010623/5

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa obejmująca niezabudowaną działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Wójta Gminy Turek o Nr GKI-GP.6730.128.2014 z dnia 11.07.2014r. Działka znajduje się na terenie częściowo uzbrojonym, w otoczeniu terenów rolnych oraz zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej.

Przeznaczenie nieruchomości:

Z dniem 01 stycznia 2004 r. stracił ważność Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010r. zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014r. zmienionego Uchwałą Nr IX/38/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015r. zmienionego Uchwałą Nr L/314/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018r., oraz zmienionego Uchwałą Nr L/315/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018r. przedmiotowa działka położona jest na terenach planowanych zalesień oznaczonych symbolem ZL(p)

Cena netto [zł] - 36 748,00

3) Działka o nr ewid. 110 Albertów gm. Turek o pow. 0,4200 ha dla której w Sądzie Rejonowym w Turku prowadzona jest księga wieczysta nr KN1T/00010623/5

Opis nieruchomości:

Nieruchomość gruntowa obejmująca niezabudowaną działkę przeznaczoną pod zabudowę mieszkaniową jednorodzinną zgodnie z decyzją o warunkach zabudowy Wójta Gminy Turek o Nr GKI-GP.6730.129.2014 z dnia 10.07.2014r. Działka znajduje się na terenie częściowo uzbrojonym, w otoczeniu terenów rolnych oraz zabudowy siedliskowej i jednorodzinnej.

Przeznaczenie nieruchomości:

Z dniem 01 stycznia 2004 r. stracił ważność Miejscowy Plan Zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek. Zgodnie ze studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Turek przyjętego Uchwałą Nr XXXIX/233/10 Rady Gminy Turek z dnia 8 listopada 2010r. zmienionego Uchwałą Nr XLVI/249/14 Rady Gminy Turek z dnia 13 marca 2014r. zmienionego Uchwałą Nr IX/38/15 Rady Gminy Turek z dnia 15 czerwca 2015r. zmienionego Uchwałą Nr L/314/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018r., oraz zmienionego Uchwałą Nr L/315/18 Rady Gminy Turek z dnia 1 października 2018r. przedmiotowa działka położona jest na terenach upraw rolnych oznaczonej symbolem R

Cena netto [zł] - 78 456,00

 

Informacje dodatkowe:

1. Zgodnie z ustawą o podatku od towarów i usług z dnia 11 marca 2004 r. o podatku od towarów i usług (Dz.U. z 2020 r. poz. 106 ze zm.) do ceny zostanie doliczony podatek VAT w stawce obowiązującej na dzień zawarcia umowy przeniesienia prawa własności.
2. Termin do złożenia wniosków przez osoby, którym przysługuje pierwszeństwo w nabyciu nieruchomości na podstawie art. 34 ust. 1 pkt 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 65 ze zm.) mija 03.03.2021 r.
3. Wykaz podlega wywieszeniu przez okres 21 dni (od dnia 19.01.2021 r. do 10.02.2021.)
4. Informacji dotyczących zbywanej nieruchomości można uzyskać w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, pokój nr 32, tel. 63 279 40 72.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk