Obwieszczenie Wójta Gminy Turek o wszczęciu postepowania

Turek, dnia 31 sierpnia 2020 r.

GKI-GO.6220.11.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TUREK
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek BLUSOLAR 6 Spółka z o.o., ul. Gołuchowska 5/46, 01-485 Warszawa, reprezentowanej przez pełnomocnika Tomasza Witusika, ul. Wesoła 5, 32-091 Michałowice, zostało wszczęte, w dniu 24 sierpnia 2020 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 2 farm fotowoltaicznych „Pęcherzew 2" o mocy do 1,0 MW i „Pęcherzew 3" o mocy do 1,0 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą", przewidzianego do realizacji na działkach o nr ewid. 374, 376, 377 w miejscowości Pęcherzew , gmina Turek.


W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie tutejszego Urzędu w godz. od 7:30 do 15:30 – pokój nr 4.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.


Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez jego zamieszczenie:

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Turek,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4,
  • na tablicach ogłoszeń w sołectwie, gdzie planowana jest realizacja inwestycji, tj. w miejscowości Pęcherzew.

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk