Obwieszczenie Wojta Gminy Turek o wszczęciu postępowania

Turek, dnia 16 października 2020 r.

GKI-GO.6220.14.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TUREK
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek Pana Emila Mikołajczyka, zam. Os. Spółdzielców 6/73, 62-700 Turek, zostało wszczęte w dniu 15 października 2020 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa 19 budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą" na działce o nr ewid. 12 w miejscowości Kaczki Średnie, gmina Turek".

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie tutejszego Urzędu w godz. od 7:30 do 15:30 – pokój nr 4.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez jego zamieszczenie:

  • na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Turek,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4,
  • na tablicach ogłoszeń w sołectwie, gdzie planowana jest realizacja inwestycji, tj. w miejscowości Kaczki Średnie.

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk