Obwieszczenie Wojta Gminy Turek o wszczęciu postępowania

Turek, dnia 8 października 2020 r.

GKI-GO.6220.15.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TUREK
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek Elektrowni PV Bargłów Dworny Sp. z o.o., ul. Puławska 2, 02 – 566 Warszawa, zostało wszczęte w dniu 7 października 2020 r. postępowanie administracyjne w sprawie zmiany ostatecznej decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach wydanej przez Wójta Gminy Turek dnia 28 grudnia 2015 r., znak GKI-GO.6220.12.2015. dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MN wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 173/2, 174/2 w miejscowości Kalinowa, gmina Turek".

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie tutejszego Urzędu w godz. od 7:30 do 15:30 – pokój nr 4.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej może nastąpić w formie publicznego obwieszczenia, w innej formie publicznego ogłoszenia zwyczajowo przyjętej w danej miejscowości lub przez udostępnienie pisma w Biuletynie Informacji Publicznej na stronie podmiotowej właściwego organu administracji publicznej.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez jego zamieszczenie:

  •  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Turek,
  •  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4,
  • na tablicach ogłoszeń w sołectwie, gdzie planowana jest realizacja inwestycji, tj. w miejscowości Kalinowa.

 

Z up. Wójta Gminy

/-/ Katarzyna Skotarek

 Zastępca Wójta