Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach


Turek, dnia 10 czerwca 2020 r.

GKI-GO.6220.5.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 zm.), Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 10 czerwca 2020 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GKI-GO.6220.5.2020 dla przedsięwzięcia pn. :

„Budowa instalacji fotowoltaicznych na działce o nr ewid. 169 w miejscowości Żuki, gmina Turek."

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu - Zarząd Zlewni w Kole w siedzibie Urzędu Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji:
1. Na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy.
2. Na tablicach ogłoszeń w miejscowości, gdzie planowana jest inwestycja.
3. Na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.bip.gmina.turek.pl.