OBWIESZCZENIE O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Turek, dnia 6 lipca 2020 r.

GKI-GO.6220.8.2020

OBWIESZCZENIE
O WYDANIU DECYZJI O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. ) Wójt Gminy Turek

zawiadamia

o wydanej w dniu 6 lipca 2020 r. decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GKI-GO.6220.8.2020, dla przedsięwzięcia polegającego na: „Budowie elektrowni fotowoltaicznej o maksymalnej mocy przyłączeniowej 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na działkach o nr ewid. 173/1, 173/2 i 174 w miejscowości Żuki, gmina Turek".

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania
o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej może nastąpić przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez jego zamieszczenie:

  •  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turek,
  •  na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4,
  •  na tablicach ogłoszeń w sołectwie, gdzie planowana jest realizacja inwestycji, tj. w miejscowości Żuki.

Treść ww. decyzji dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Turek i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30, pokój nr 4.

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Turek w terminie 28 dni od dnia publicznego wywieszenia przedmiotowego obwieszczenia.

 

Z up. Wójta Gminy

/-/ Katarzyna Skotarek

Zastępca Wójta