Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Turek, dnia 6 lipca 2020 r.

GKI-GO.6220.8.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 zm.), Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 6 lipca 2020 r. została wydana decyzja
o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GKI-GO.6220.8.2020 dla przedsięwzięcia pn. :


„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o maksymalnej mocy przyłączeniowej 6 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą oraz urządzeniami do wytwarzania energii elektrycznej na działkach o nr ewid. 173/1, 173/2 i 174 w miejscowości Żuki, gmina Turek".

Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Turku, Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w siedzibie Urzędu Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pokój nr 4 w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.

 

Z up. Wójta Gminy

/-/ Katarzyna Skotarek

Zastępca Wójta

 

 

Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji:
1. Na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy.
2. Na tablicach ogłoszeń w miejscowości, gdzie planowana jest inwestycja.
3. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turek: http://bip.gmina.turek.pl.