Jesteś tutaj:   

Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Turek, dnia 7 listopada 2019 r.

GKI-GO.6220.7.2019

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach

Na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.), Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 7 listopada 2019 r. została wydana decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach, znak: GKI-GO.6220.7.2019 dla przedsięwzięcia polegającego na powierzchniowej eksploatacji kruszywa naturalnego ze złoża „DZIERŻĄZNA PS I", na działkach o nr ewid. 146, 149/1, 149/2, 150, 153 i 154 w miejscowości Dzierżązna, gmina Turek.


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami:
- Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu,
- Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej Wód Polskich w Poznaniu
w siedzibie Urzędu Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pokój nr 4, w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

 

Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji:
1. Na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy.
2. Na stronie internetowej Urzędu Gminy: www.bip.gmina.turek.pl.