Turek, dnia 18 grudnia 2020 r.

GKI-GO.6220.15.2020

O B W I E S Z C Z E N I E
o wydaniu decyzji zmieniającej środowiskowe uwarunkowania
w Decyzji Wójta Gminy Turek znak: GKI-GO.6220.12.2015
z dnia 28 grudnia 2015 r.

Działając na podstawie art. 85 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 zm.), Wójt Gminy Turek podaje do publicznej wiadomości informacje, że w dniu 18 grudnia 2020 r. została wydana decyzja zmieniająca środowiskowe uwarunkowanie w decyzji Wójta Gminy Turek, znak: GKI-GO.6220.12.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 173/2 i 174/2 obręb Kalinowa, gmina Turek.


Ponadto informuję o możliwości zapoznania się z treścią przedmiotowej decyzji oraz dokumentacją sprawy, w tym z opiniami Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu oraz Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Poznaniu w siedzibie Urzędu Gminy Turek ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, Centrum Informacji i Obsługi (parter UG) w dni robocze w godzinach od 7:30 do 15:30.

Z up. Wójta Gminy

Zastępca Wójta

/-/ Katarzyna Skotarek

Niniejsze obwieszczenie podlega publikacji:
1. Na tablicy ogłoszeń tut. Urzędu Gminy.
2. Na tablicach ogłoszeń w miejscowości, gdzie planowana jest inwestycja.
3. W Biuletynie Informacji Publicznej Gminy Turek: http://bip.gmina.turek.pl.