Obwieszczenie Wójta Gminy Turek wydaniu decyzji zmieniającej środowiskowe uwarunkowania w decyzji Wójta Gminy Turek znak: GKI-GO.6220.12.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.


Turek, dnia 18 grudnia 2020 r.

GKI-GO.6220.15.2020

OBWIESZCZENIE
o wydaniu decyzji zmieniającej środowiskowe uwarunkowania w Decyzji Wójta Gminy Turek znak: GKI-GO.6220.12.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r.

Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2020 r. poz. 256 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2020 r., poz. 283 ze zm. ) Wójt Gminy Turek

zawiadamia

o wydanej w dniu 18 grudnia 2020 r. decyzji zmieniającej środowiskowe uwarunkowanie w decyzji Wójta Gminy Turek, znak: GKI-GO.6220.12.2015 z dnia 28 grudnia 2015 r. wydanej dla przedsięwzięcia polegającego na budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach o nr ewid. 173/2 i 174/2 obręb Kalinowa, gmina Turek.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej może nastąpić przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania.

Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez jego zamieszczenie:

  •  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Gminy Turek,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4,
  • na tablicach ogłoszeń w sołectwie, gdzie planowana jest realizacja inwestycji, tj. w miejscowości Kalinowa.

Treść ww. decyzji dostępna jest w siedzibie Urzędu Gminy Turek i można się z nią zapoznać w godzinach pracy Urzędu od 7.30 do 15.30, pokój nr 4.

Od niniejszej decyzji służy Stronom prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Koninie za pośrednictwem Wójta Gminy Turek w terminie 28 dni od dnia publicznego wywieszenia przedmiotowego obwieszczenia.

 Z up. Wójta Gminy

Zastępca Wójta

/-/ Katarzyna Skotarek