Jesteś tutaj:   

Obwieszczenie Wójta Gminy Turek z dnia 23 stycznia 2020 r. o wszczęciu postępowania

Turek, dnia 23 stycznia 2020 r.

GKI-GO.6220.2.2020

OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY TUREK
o wszczęciu postępowania

Na podstawie art. 61 § 4 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2018 r. poz. 2096 ze zm.), w związku z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 2081 ze zm.)

z a w i a d a m i a m

że na wniosek Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, zostało wszczęte w dniu 10 stycznia 2020 r. postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: „Budowa dróg gminnych w miejscowości Obrzębin, gmina Turek wraz z odwodnieniem."

W związku z powyższym informuję, iż strony postępowania mogą zapoznać się z aktami sprawy w siedzibie tutejszego Urzędu w godz. od 7:30 do 15:30 – pokój nr 4.

Liczba stron postępowania w przedmiotowej sprawie przekracza 10, zatem zgodnie z art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego zawiadomienie stron postępowania o decyzjach i innych czynnościach organów administracji publicznej może nastąpić przez obwieszczenie lub w inny zwyczajowo przyjęty sposób publicznego ogłaszania. Niniejsze obwieszczenie zostaje podane stronom do wiadomości poprzez jego zamieszczenie:

  •  na stronie Biuletynu Informacji Publicznej Urzędu Gminy Turek,
  • na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4,
  • na tablicach ogłoszeń w sołectwie, gdzie planowana jest realizacja inwestycji, tj. w miejscowości Obrzębin.

 

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk