Plan Gospodarki Niskoemisyjnej

Czystsze powietrze - informacja dla mieszkańców


Do pobrania:

UCHWAŁA NR XIII/56/15 RADY GMINY TUREK z dnia 29 września 2015 r.


Uchwała NR XIII/56/15
Rady Gminy Turek

z dnia 29 września 2015 r.

w sprawie przyjęcia „Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Turek”.

Na podstawie art. 18 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2013 r., poz. 594 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się do wdrożenia „Plan gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Turek”, stanowiący załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:

Plan Gospodarki Niskoemisyjnej
Projekt „Opracowanie Planu gospodarki niskoemisyjnej

dla terenu sześciu gmin powiatu tureckiego:

Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów"
 jest współfinansowany przez  Unię Europejską ze środków  Funduszu Spójności
 w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2007-2013.

Projekt jest realizowany przez Powiat Turecki-Lidera

 oraz 6 samorządów gminnych - partnerów projektu
(Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów).

Wykonawcą opracowania planu gospodarki niskoemisyjnej jest firma NUVARRO.

Plan gospodarki niskoemisyjnej ma przyczynić się m.in. do osiągnięcia celów określonych
w pakiecie klimatyczno-energetycznym do 2020 roku, tj.: redukcji emisji gazów cieplarnianych, zwiększenia udziału energii pochodzącej ze źródeł odnawialnych, redukcji zużycia energii finalnej, co ma zostać zrealizowane poprzez podniesienie efektywności energetycznej.


Opracowanie planu zostało skoncentrowane na:
 • działaniach niskoemisyjnych i efektywnie wykorzystujących zasoby
 • poprawie efektywności energetycznej
 • wykorzystaniu odnawialnych źródeł energii
 • współuczestnictwie podmiotów będących producentami/odbiorcami energii
 • obszarach, w których władze lokalne mają wpływ na zużycie energii w perspektywie długoterminowej
 • wspieraniu produktów i usług efektywnych energetycznie
 • działaniach mających wpływ na zmiany postaw konsumpcyjnych użytkowników energii
 • spójności z nowo utworzonymi bądź aktualizowanymi założeniami do planów zaopatrzenia w ciepło, chłód i energię elektryczną bądź paliwa gazowe
 
Udział i zaangażowanie lokalnej społeczności umożliwi władzom samorządowym podjęcie działań związanych z lepszym zarządzaniem energią elektryczną i cieplną, ograniczeniem emisji dwutlenku węgla do atmosfery, zwiększeniem świadomości mieszkańców poprzez prowadzenie działań ekologicznych.


Ankieta


Informujemy, że GMINA TUREK przystąpiła do realizacji projektu pn. „Opracowanie Planu Gospodarki Niskoemisyjnej dla sześciu gmin powiatu tureckiego: Brudzew, Dobra, Kawęczyn, Malanów, Turek i Władysławów".

Powyższy dokument ma na celu określenie możliwości zrównoważonego energetycznie i ekologicznie rozwoju Gminy, jak również pozwoli zaplanować działania na najbliższe lata na rzecz ochrony i poprawy jakości powietrza.

W przyszłości dzięki temu opracowaniu zarówno instytucje jak i mieszkańcy Gminy będą mogli uzyskać dofinansowanie na przedsięwzięcia związane z zastosowaniem technologii ograniczających emisję i wykorzystaniem odnawialnych źródeł energii, m.in.:

 • termomodernizację budynków,
 •  montaż instalacji odnawialnych źródeł energii, 
 • budowę obiektów pasywnych/energooszczędnych, 
 • wymianę urządzeń na energooszczędne.


Zwracamy się z prośbą do mieszańców Gminy oraz Przedsiębiorców
o współpracę przy tworzeniu ww. Planu Gospodarki Niskoemisyjnej
i wypełnienie poniższej ankiety:

ANKIETA DLA MIESZKAŃCÓW GMINY - pobierz


ANKIETA DLA PRZEDSIĘBIORCÓW - pobierz


Wypełnione ankiety można przesłać na adres e-mail: srodowisko@gmina.turek.pl lub dostarczyć do sołtysa lub siedziby tut. Urzędu, Centrum Informacji i Obsługi (parter), w godz. 7:30 do 15:30.