Program ochrony środowiska

Program Ochrony Środowiska dla gminy Turek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024

Uchwała Nr XLVI/294/18
Rady Gminy Turek

z dnia 29 maja 2018 r.

w sprawie przyjęcia „Programu Ochrony Środowiska dla gminy Turek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024”.

Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 1 art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.) i art. 17 oraz art. 18 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska (tj. Dz.U. 2018 poz. 799 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje:

§ 1. Przyjmuje się Program Ochrony Środowiska dla Gminy Turek na lata 2017-2020 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2021-2024, w brzmieniu stanowiącym załącznik do niniejszej uchwały.

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek.

§ 3. Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia.


Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda


Załączniki:


Ogłoszenie Wójta Gminy Turek


Ogłoszenie

Wójta Gminy Turek

Ogłasza się, że na podstawie:

 • Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1405 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody (t. j. Dz. U. z 2018 r. poz.142 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 13 września 1996 r. o utrzymaniu czystości i porządku w gminach (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1289 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1566 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.328 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 28 września 1991 r. o lasach (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.788 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. Prawo geologiczne i górnicze (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 2126 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. o odpadach (t. j. Dz.U. z 2018 r. poz. 21 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 11 maja 2001 r. o obowiązkach przedsiębiorców z zakresie gospodarowania niektórymi odpadami oraz o opłacie produktowej (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1478 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 3 lutego 1995 r. o ochronie gruntów rolnych i leśnych (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1161);
 • Ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1332 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 10 lipca 2007 r. o nawozach i nawożeniu (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 668 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 20 lipca 1991 r. o Inspekcji Ochrony Środowiska (t. j. Dz.U. z 2016 r. poz.1688 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 27 marca 2003 r. o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz.1073 ze zm.);
 • Ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o ochronie zwierząt (t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1840 ze zm.).

I. Wójt Gminy Turek ogłasza informację o wyłożeniu do publicznego wglądu opracowania - aktualizacji Programu ochrony środowiska dla gminy Turek na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r. oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla gminy Turek na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r.

Ustawy Prawo ochrony środowiska w art. 17 i 18 stanowi, że w celu realizacji polityki ekologicznej samorządy gminne sporządzają program ochrony środowiska, który następnie jest przyjmowany do realizacji w drodze uchwały Rady Gminy. Program ten, sporządza się na 4 lata, z tym, że przewidziane w nim działania obejmują w perspektywie kolejne 4 lata.

Program ochrony środowiska sporządzany jest dla obszaru gminy Turek. Dokument określać będzie w szczególności:
- cele ekologiczne,
- priorytety,
- rodzaj i harmonogram działań proekologicznych
- środki niezbędne do osiągnięcia celów.

Ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko(t. j. Dz.U. z 2017 r. poz. 1405 ze zm.);
Prognoza oddziaływania na środowisko sporządzana jest dla Programu ochrony środowiska

Dokument zawierać będzie w szczególności:

 •  informacje o zawartości, głównych celach projektowanego dokumentu oraz jego powiązaniach z innymi dokumentami,
 •  informacje o metodach zastosowanych przy sporządzaniu prognozy,
 •  propozycje dotyczące przewidywanych metod analizy skutków realizacji postanowień projektowanego dokumentu oraz częstotliwości jej przeprowadzania,
 • informacje o możliwym transgranicznym oddziaływaniu na środowisko,
 • streszczenie sporządzone w języku niespecjalistycznym;

Dokument określać, analizować i oceniać będzie w szczególności:

a) istniejący stan środowiska oraz potencjalne zmiany tego stanu w przypadku braku realizacji projektowanego dokumentu,

b) stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym znaczącym oddziaływaniem,

c) istniejące problemy ochrony środowiska istotne z punktu widzenia realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody,

d) cele ochrony środowiska ustanowione na szczeblu międzynarodowym, wspólnotowym i krajowym, istotne z punktu widzenia projektowanego dokumentu, oraz sposoby, w jakich te cele i inne problemy środowiska zostały uwzględnione podczas opracowywania dokumentu,

e) przewidywane znaczące oddziaływania, w tym oddziaływania bezpośrednie, pośrednie, wtórne, skumulowane, krótkoterminowe, średnioterminowe i długoterminowe, stałe i chwilowe oraz pozytywne i negatywne, na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru, a także na środowisko, a w szczególności na:

- różnorodność biologiczną,
- ludzi,
- zwierzęta,
- rośliny,
- wodę,
- powietrze,
- powierzchnię ziemi,
- krajobraz,
- klimat,
- zasoby naturalne,
- zabytki,
- dobra materialne
- z uwzględnieniem zależności między tymi elementami środowiska i między oddziaływaniami na te elementy;

 

Dokument będzie przedstawiać:

a) rozwiązania mające na celu zapobieganie, ograniczanie lub kompensację przyrodniczą negatywnych oddziaływań na środowisko, mogących być rezultatem realizacji projektowanego dokumentu, w szczególności na cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru,

b) biorąc pod uwagę cele i geograficzny zasięg dokumentu oraz cele i przedmiot ochrony obszaru Natura 2000 oraz integralność tego obszaru - rozwiązania alternatywne do rozwiązań zawartych w projektowanym dokumencie wraz z uzasadnieniem ich wyboru oraz opis metod dokonania oceny prowadzącej do tego wyboru albo wyjaśnienie braku rozwiązań alternatywnych, w tym wskazania napotkanych trudności wynikających z niedostatków techniki lub luk we współczesnej wiedzy


II. Osoby i jednostki organizacyjne zainteresowane ochroną środowiska na terenie gminy mają możliwość zapoznania się z projektem Programu ochrony środowiska dla gminy Turek na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r. oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla gminy Turek na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r. w Urzędzie Gminy Turek, ul. Ogrodowa 4, 62-700 Turek, pok. nr 4

III. Osoby i jednostki organizacyjne na obszarze gminy zainteresowane ochroną środowiska na terenie gminy mają możliwość składania uwag i wniosków do projektu Programu ochrony środowiska dla gminy Turek na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r. oraz projektu Prognozy oddziaływania na środowisko Programu ochrony środowiska dla gminy Turek na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r.

IV. Składanie uwag i wniosków należy dokonywać w formie pisemnej do Urzędu Gminy w Turku w terminie do 17 maja 2018 r. Osoba do kontaktu - p. Jolanta Kozanowska

V. Wójt Gminy rozpatruje wnioski, zastrzeżenia i uwagi zgłoszone w czasie wyłożenia projektu Programu i Prognozy do publicznego wglądu.

VI. Rada Gminy uchwala Program ochrony środowiska dla gminy Turek na lata 2017 - 2020 z perspektywą do 2024 r.


Wójt Gminy Turek

/-/ Karol MikołajczykOgłoszenie o przystąpieniu do opracowania Programu Ochrony Środowiska


Do pobrania:

Program ochrony środowiska

 

Do pobrania: