Zarządzenie nr 72/2020 Wójta Gminy Turek z dnia 17 listopada 2020 r.

Zarządzenie Nr 72/2020
Wójta Gminy Turek
z dnia 17 listopada 2020 r.

w sprawie przeprowadzenia konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie

Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2020 r. poz. 713 ze zm.), art. 5a ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2020 r., poz. 1057) oraz uchwały Nr XLI/225/13 Rady Gminy Turek z dnia 29 października 2013 r. w sprawie określenia sposobu konsultacji z organizacjami pozarządowymi i podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie projektów aktów prawa miejscowego w dziedzinach dotyczących działalności statutowej tych organizacji, Wójt Gminy Turek zarządza, co następuje:

§ 1. Przeprowadza się konsultacje projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok".

§ 2. 1. W związku z sytuacją pandemii wirusa SARS-CoV-2 konsultacje, o których mowa w § 1 zostaną przeprowadzone w formie wyrażenia pisemnej opinii przez organizacje pozarządowe oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie.
2. Wnoszenie uwag i opinii do projektu „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok" odbędzie się za pośrednictwem formularza opinii w terminie od 17.11.2020 r. do 23.11.2020 r.
3. Informacja o terminie konsultacji oraz projekt uchwały zostaną zamieszczone na stronie internetowej, w Biuletynie Informacji Publicznej i na tablicy ogłoszeń Urzędu Gminy Turek.

§ 3. Właściwą komórką organizacyjną odpowiedzialną za przeprowadzenie konsultacji jest Referat Oświaty, Kultury i Zdrowia.

§ 4. 1. Projekt Uchwały Rady Gminy Turek w sprawie uchwalenia „Program współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2021 rok" stanowi załącznik nr 1 do niniejszego zarządzenia.
2. Formularz opinii stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia.

§ 5. Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Wójt Gminy Turek

/-/ Karol Mikołajczyk

Załączniki: