Interpelacje i zapytania radnych

Interpelacje z 27 marca 2019 r.


Interpelacje z 20 grudnia 2018 r.

Wzór interpelacji/zapytania radnego


Do pobrania:

Interpelacje i zapytania radnych


Zgodnie z art. 24 ust. 3-7 (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 994 ze zm.):

3.  W sprawach dotyczących gminy radni mogą kierować interpelacje i zapytania do wójta.

4.  Interpelacja dotyczy spraw o istotnym znaczeniu dla gminy. Interpelacja powinna zawierać krótkie przedstawienie stanu faktycznego będącego jej przedmiotem oraz wynikające z niej pytania.

5.  Zapytania składa się w sprawach aktualnych problemów gminy, a także w celu uzyskania informacji o konkretnym stanie faktycznym. Przepis ust. 4 zdanie drugie stosuje się odpowiednio.

6.  Interpelacje i zapytania składane są na piśmie do przewodniczącego rady, który przekazuje je niezwłocznie wójtowi. Wójt, lub osoba przez niego wyznaczona, jest zobowiązana udzielić odpowiedzi na piśmie nie później niż w terminie 14 dni od dnia otrzymania interpelacji lub zapytania.

7.  Treść interpelacji i zapytań oraz udzielonych odpowiedzi podawana jest do publicznej wiadomości poprzez niezwłoczną publikację w Biuletynie Informacji Publicznej i na stronie internetowej gminy, oraz w inny sposób zwyczajowo przyjęty.