XIV Sesja Rady Gminy Turek - 23 września 2019 r.

XIV Sesja Rady Gminy Turek - 23 września 2019 r.


Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506) zawiadamiam, że w dniu

23 września 2019 r. (tj. poniedziałek) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4, odbędzie się

XIV Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

1. Otwarcie XIV Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Przyjęcie protokołu z XII Sesji Rady Gminy Turek.
3. Przyjęcie protokołu z XIII Sesji Rady Gminy Turek.
4. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
5. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
6. Interpelacje i zapytania radnych.
7. Informacja o przebiegu wykonania budżetu Gminy Turek za I półrocze 2019 roku.
8. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie wysokości i zasad ustalania oraz rozliczania dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobek lub klub dziecięcy na terenie Gminy Turek;
  • w sprawie zmiany uchwały Nr XV/72/15 Rady Gminy Turek z dnia 23 listopada 2015 r. w sprawie określenia regulaminu korzystania ze świetlic wiejskich znajdujących się na terenie Gminy Turek;
  • w sprawie ustalenia planu sieci publicznych szkół podstawowych prowadzonych przez Gminę Turek oraz określenia granic obwodów publicznych szkół podstawowych, od dnia 1 września 2019 roku;
  • w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze bezprzetargowej nieruchomości gruntowej stanowiącej własność Gminy Turek na rzecz użytkownika wieczystego położonej w obrębie Szadów Pański;
  • w sprawie zmiany w budżecie Gminy Turek na 2019 rok;
  • w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Turek na lata 2019-2027.

9. Wolne wnioski i zapytania.
10. Zakończenie obrad XIV Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek
/-/ Ireneusz Kolenda

 

Lista wiadomości