XIX Sesja Rady Gminy Turek - 22 stycznia 2020 r.

XIX Sesja Rady Gminy Turek - 22 stycznia 2020 r.

 

Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym

(Dz. U. z 2019 r. poz. 506 ze zm.) zawiadamiam, że w dniu

22 stycznia 2020 r. (tj. środa) o godz. 16:00,

w Urzędzie Gminy Turek przy ul. Ogrodowej 4,

odbędzie się XIX Sesja Rady Gminy Turek,

z następującym porządkiem obrad:

 

1. Otwarcie XIX Sesji Rady Gminy Turek i stwierdzenie prawomocności obrad.
2. Informacja Przewodniczącej Gminnej Komisji Wyborczej w Turku o wynikach wyborów uzupełniających do Rady Gminy Turek zarządzonych na dzień 12 stycznia 2020 r.
3. Złożenie ślubowania przez radnego wybranego w wyborach uzupełniających do Rady Gminy Turek.
4. Przyjęcie protokołu z XVIII Sesji Rady Gminy Turek.
5. Sprawozdanie z działalności międzysesyjnej Wójta Gminy Turek.
6. Informacja Przewodniczącego Rady o działaniach podejmowanych w okresie międzysesyjnym.
7. Interpelacje i zapytania radnych.
8. Podjęcie uchwał:

  • w sprawie zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Gminy Turek dla części obrębów: Szadów Pański i Pęcherzew – część A;
  • w sprawie opłaty targowej na 2020 rok;
  • w sprawie uchwalenia „Programu współpracy Gminy Turek z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, na 2020 rok";
  • w sprawie zmiany w składzie Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Rady Gminy Turek;
  • w sprawie wyboru Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji;
  • w sprawie zmiany uchwały nr XX/122/16 Rady Gminy Turek z dnia 25 kwietnia 2016 r. w sprawie regulaminu utrzymania czystości i porządku na terenie Gminy Turek;
  • w sprawie metody ustalenia opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz stawki tej opłaty;
  • w sprawie wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi składanej przez właścicieli nieruchomości;
  • w sprawie szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów, w zamian za uiszczoną przez właściciela nieruchomości opłatę za gospodarowanie odpadami komunalnymi, w szczególności częstotliwość odbierania odpadów komunalnych od właściciela nieruchomości i sposób świadczenia usług przez punkty selektywnego zbierania odpadów komunalnych;
  • w sprawie zmiany w budżecie na rok 2020;

9. Wolne wnioski i zapytania.

10. Zakończenie obrad XIX Sesji Rady Gminy Turek.

Przewodniczący Rady Gminy Turek

/-/ Ireneusz Kolenda

Lista wiadomości