2013 rok

Uchwała Nr XXVI/155/12 Rady Gminy Turek z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie opłaty targowej na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/155/12
Rady Gminy Turek

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie opłaty targowej na 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz.U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art.19 pkt. 1 lit. „a” i pkt. 2 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zm.) oraz art. 47 § 4a ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity z 2012 r. poz. 749 ze zm.) i pkt. 4 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia  2012 r. w sprawie wysokości górnych granic stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2013 r. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 r. poz. 587)Rada Gminy Turek uchwala, co następuje: 

§ 1.  Rada Gminy Turek określa następujące stawki dzienne opłaty targowej: 

1. Od sprzedaży zwierząt: 

a) za konia /1szt / - 7,80 zł 

b) za krowę /1szt / - 7,80 zł 

c) za jałowiznę i źrebięta /1 szt. / - 5,80 zł 

d) za cielęta /1 szt. / - 5,80 zł 

e) trzoda chlewna: 

- za prosięta /1 szt./ - 1,10 zł 

- za sztuki duże /1 szt./ - 2,10 zł. 

2. Z tytułu sprzedaży produktów rolnych z samochodu ciężarowego lub wozu konnego: - 6,80 zł 

3. Z tytułu sprzedaży artykułów przemysłowych i spożywczych z: 

a) samochodu ciężarowego powyżej 2 ton - 18,80 zł 

b) samochodu ciężarowego poniżej 2 ton i samochodu osobowego - 12,50 zł 

4. Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów przemysłowych /z ręki, kosza/ - 2,60 zł 

5. Z tytułu wystawienia artykułów spożywczych i przemysłowych do sprzedaży w gastronomii obwoźnej - 20,80 zł 

6. Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów na straganach o powierzchni: 

a) do 6 m2 10,40 zł 

b) od 6 –15 m2 15,60 zł 

c) powyżej 15 m2 20,80 zł 

7. Z tytułu wystawienia do sprzedaży artykułów sprzedawanych z łóżka, stołu lub ziemi na 1m2 5,00 zł 

§ 2. 1. Opłatę targową pobiera się na targowisku oraz we wszystkich innych miejscach na terenie gminy Turek, w których prowadzona jest sprzedaż. 

2. Opłatę targową pobiera w drodze inkasa Pani Jadwiga Kowalska - Cisew za wynagrodzeniem w wysokości 50% zebranej opłaty targowej. 

3. Inkasent zobowiązany jest do dokonania wpłat pobranych opłat targowych, w kasie Urzędu Gminy Turek w terminie do 5 każdego miesiąca, za miesiąc poprzedni z wyjątkiem ostatniego miesiąca roku, za który wpłaty należy dokonać do dnia 31 grudnia każdego roku. 

§ 3.  Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek. 

§ 4.  Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r. i ma zastosowanie do opłat należnych w 2013 roku. 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=5570

Lista wiadomości