2013 rok

Uchwała Nr XXVI/151/12 Rady Gminy Turek z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/151/12
Rady Gminy Turek

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie obniżenia ceny skupu żyta do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 15 listopada            1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.) w związku z Komunikatem Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r. (M. P. z 2012 r., poz. 787) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje: 

§ 1. Obniża się średnią cenę skupu żyta określoną w Komunikacie Prezesa GUS z dnia 19 października 2012 r. w sprawie średniej ceny skupu żyta za okres pierwszych trzech kwartałów 2012 r.( M. P. z 2012 r., poz. 787) z kwoty 75,86 zł. do kwoty 42,00 zł. 

§ 2. Kwota 42,00 zł. stanowi podstawę do wymiaru podatku rolnego na 2013 rok. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2013 rok. 

 

Przewodniczacy Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=5555

Lista wiadomości