2013 rok

Uchwała Nr XXVI/152/12 Rady Gminy Turek z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych

Uchwała Nr XXVI/152/12
Rady Gminy Turek

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 ust. 13 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zm.), art. 6a ust. 11 ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r. Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 9 ustawy z dnia 30 października 2002 o podatku leśnym (Dz. U. z 2002 r. Nr 200 poz. 1682 ze zm.)Rada Gminy Turek uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się następujące wzory formularzy podatkowych: 

1. w podatku od nieruchomości: 

- dla osób fizycznych – informacja o nieruchomościach i obiektach budowlanych w brzmieniu załącznika nr 1 do niniejszej uchwały, 

- dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie mających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi – deklaracja na podatek od nieruchomości w brzmieniu załącznika nr 2 do niniejszej uchwały, 

2. w podatku rolnym: 

- dla osób fizycznych – informacja o gruntach rolnych w brzmieniu załącznika nr 3 do niniejszej uchwały, 

- dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi – deklaracja na podatek rolny w brzmieniu załącznika nr 4 do niniejszej uchwały, 

3. w podatku leśnym: 

- dla osób fizycznych – informacja o lasach w brzmieniu załącznika nr 5 do niniejszej uchwały, 

- dla osób prawnych, jednostek organizacyjnych oraz spółek nie posiadających osobowości prawnej, jednostek organizacyjnych Agencji Własności Rolnej Skarbu Państwa, jednostek organizacyjnych Państwowego Gospodarstwa Leśnego Lasy Państwowe oraz osób fizycznych będących współwłaścicielami z osobami prawnymi i innymi jednostkami organizacyjnymi – deklaracja na podatek leśny w brzmieniu załącznika nr 6 do niniejszej uchwały. 

§ 2. Traci moc: Uchwała Nr XIII/78/11 Rady Gminy Turek z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie określenia wzorów formularzy podatkowych. 

§ 3. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek. 

§ 4. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego i wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:

 

jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=5556

Lista wiadomości