2013 rok

Uchwała Nr XXVI/153/12 Rady Gminy Turek z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomoś

Uchwała Nr XXVI/153/12
Rady Gminy Turek

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 6 lit. „b” ustawy z dnia 15 listopada 1984 r. o podatku rolnym (tekst jednolity z 2006 r., Dz. U. Nr 136, poz. 969 ze zm.), art. 6 ust. 8 ustawy z dnia 30 października 2002 r. o podatku leśnym (Dz. U. Nr 200 , poz. 1682 ze zm.), art. 6 ust. 12 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95, poz. 613 ze zm.), oraz art. 47 § 4 „a” ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. – Ordynacja podatkowa (tekst jednolity Dz. U. z 2012 r. poz. 60 ze zm.) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje: 

§ 1. Zarządza się pobór podatków: rolnego, leśnego i od nieruchomości należnych od osób fizycznych w drodze inkasa. 

§ 2. Poboru inkasa będą dokonywać sołtysi: 

1. Lewandowski Zbigniew na terenie sołectwa Albertów, 

2. Przysło Jacek na terenie sołectwa Budy Słodkowskie, 

3. Woźniak Anna na terenie sołectwa Cisew, 

4. Ignasiak Bożena na terenie sołectwa Chlebów, 

5. Bukowski Jan na terenie sołectwa Dzierżązna, 

6. Majcherek Stanisław na terenie sołectwa Grabieniec, 

7. Staszak Stanisław na terenie sołectwa Kalinowa, 

8. Klimczak Piotr na terenie sołectwa Korytków, 

9. Mikołajczyk Józef na terenie sołectwa Kaczki Średnie, 

10. Czekała Sławomir na terenie sołectwa Kowale Księże, 

11. Bukowski Krzysztof na terenie sołectwa Obrębizna, 

12. Baraniecki Henryk na terenie sołectwa Obrzębin, 

13. Kubiak Kazimierz na terenie sołectwa Pęcherzew, 

14. Zagozda Henryk na terenie sołectwa Szadów Księży, 

15. Kowalska Marianna na terenie sołectwa Słodków, 

16. Przybył Józef na terenie sołectwa Słodków Kolonia, 

17. Kolęda Jan na terenie sołectwa Turkowice, 

18. Sowiński Adam na terenie sołectwa Wietchinin, 

19. Mrzewiński Zbigniew na terenie sołectwa Warenka, 

20. Frątczak Ryszard na terenie sołectwa Żuki. 

§ 3. Wysokość wynagrodzenia prowizyjnego za inkaso ustala się kwartalnie, zgodnie z załącznikiem Nr 1 do niniejszej uchwały. 

§ 4. Traci moc: Uchwała Nr XIII/77/11 z dnia 14 listopada 2011 r. w sprawie ustalenia inkasentów i wysokości wynagrodzenia dla inkasentów za inkaso podatku rolnego, leśnego i od nieruchomości. 

§ 5. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek. 

§ 6. Uchwała wchodzi w życie po upływie 14 dni od dnia ogłoszenia w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

Załączniki:

 

jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=5557

 

Lista wiadomości