2013 rok

Uchwała Nr XXVI/154/12 Rady Gminy Turek z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/154/12
Rady Gminy Turek

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2013 rok 

Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz. U. z 2001 r. Nr 142, poz. 1591 ze zm.), art. 10 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity Dz. U. z  2010 r. Nr 95, poz.613 ze zm.), obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 8 października 2012 r. w sprawie stawek podatku od środków transportowych obowiązujących w 2013 r. (M.P. z 12.10.2012 r., poz.743) oraz obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie górnych granic stawek kwotowych podatków i opłat lokalnych w 2013 r. (M.P z 14.08.2012 r., poz. 587)Rada Gminy Turek uchwala, co następuje: 

§ 1. Określa się wysokość stawek podatku od środków transportowych 

I. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i później: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 578,00 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 786,00 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 934,00 

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony a poniżej 12 ton 1338,00 

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton 428,00 z wyjątkiem związanych z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc 724,00 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.586,00 

II. Dla pojazdów wyprodukowanych w 1992 roku i później, posiadających katalizatory: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdów: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 556,00 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 758,00 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 898,00 

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony a poniżej 12 ton 1.288,00 

3. Od przyczep i naczep, które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton a poniżej 12 ton 410,00 z wyjątkiem związanych z wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

4. Od autobusów, w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc 694,00 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.524,00 

III. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 594,00 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 812,00 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 960,00 

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów : od 3,5 tony a poniżej 12 ton 1.380,00 

3. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 440,00 z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

4. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc 744,00 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.634,00 

IV. Dla pojazdów wyprodukowanych przed 1992 rokiem posiadających katalizatory: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej pojazdu: 

a) powyżej 3,5 tony do 5,5 tony włącznie 572,00 

b) powyżej 5,5 tony do 9 ton włącznie 778,00 

c) powyżej 9 ton a poniżej 12 ton 924,00 

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: od 3,5 tony a poniżej 12 ton 1.324,00 

3. Od przyczep i naczep , które łącznie z pojazdem silnikowym posiadają dopuszczalną masę całkowitą od 7 ton i poniżej 12 ton 424,00 z wyjątkiem związanych wyłącznie z działalnością rolniczą prowadzoną przez podatnika podatku rolnego 

4. Od autobusów w zależności od liczby miejsc do siedzenia: 

a) mniej niż 30 miejsc 714,00 

b) równej lub wyższej niż 30 miejsc 1.568,00 

V. Dla pojazdów z zawieszeniem pneumatycznym lub zawieszeniem uznanym za równoważne: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton: 

- o liczbie osi - dwie 1.382,00 

- o liczbie osi – trzy 1.366,00 

- o liczbie osi cztery i więcej 1.354,00 

b) równej lub wyższej niż 18 ton, a mniejszej niż 29 ton: 

    - o liczbie osi – dwie 1.826,00 

- o liczbie osi – trzy 1.806,00 

- o liczbie osi – cztery i więcej 1.790,00 

c) równej lub wyższej niż 29 ton: 

- o liczbie osi – dwie 2.464,00 

- o liczbie osi – trzy 2.452,00 

- o liczbie osi – cztery i więcej 2.428,00 

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton a do 36 ton włącznie: 

- o liczbie osi – dwie 1.876,00 

- o liczbie osi – trzy i więcej 1.856,00 

b) powyżej 36 ton : 

- o liczbie osi – dwie 2.428,00 

- o liczbie osi – trzy i więcej 2.402,00 

3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton: 

- o liczbie osi – jedna 642,00 

- o liczbie osi – dwie 636,00 

- o liczbie osi – trzy i więcej 722,00 

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie: 

- o liczbie osi – jedna 1.286,00 

- o liczbie osi – dwie 1.264,00 

- o liczbie osi – trzy i więcej 1.250,00 

c) powyżej 36 ton : 

- o liczbie osi – jedna 1.622,00 

- o liczbie osi – dwie 1.606,00 

- o liczbie osi – trzy i więcej 1.590,00 

VI. Dla pojazdów z innym systemem zawieszenia osi jezdnych: 

1. Od samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton: 

- o liczbie osi – dwie 1.422,00 

- o liczbie osi – trzy 1.406,00 

- o liczbie osi – cztery i więcej 1.392,00 

b) równej lub wyższej niż 18 ton , a mniejszej niż 29 ton: 

- o liczbie osi – dwie 1.882,00 

- o liczbie osi - trzy 1862,00 

- o liczbie osi – cztery i więcej 1.844,00 

c) równej lub wyższej niż 29 ton: 

- o liczbie osi – dwie 2.500,00 

- o liczbie osi – trzy 2.442,00 

- o liczbie osi – cztery i więcej 2.560,00 

2. Od ciągników siodłowych i balastowych przystosowanych do używania łącznie z naczepą lub przyczepą o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 31 ton: 

- o liczbie osi – dwie 1.894,00 

- o liczbie osi – trzy i więcej 1.876,00 

b) równej lub wyższej niż 31 ton a mniejszej niż 40 ton: 

- o liczbie osi – dwie 2.024,00 

- o liczbie osi – trzy i więcej 1.834,00 

c) równej lub wyższej niż 40 ton : 

- o liczbie osi – dwie 2.452,00 

- o liczbie osi – trzy i więcej 2.660,00 

3. Od przyczep lub naczep o dopuszczalnej masie całkowitej zespołu pojazdów: 

a) równej lub wyższej niż 12 ton a mniejszej niż 18 ton: 

- o liczbie osi – jedna 662,00 

- o liczbie osi – dwie 656,00 

- o liczbie osi – trzy i więcej 1.004,00 

b) równej lub wyższej niż 18 ton a do 36 ton włącznie: 

- o liczbie osi – jedna 1.322,00 

- o liczbie osi – dwie 1.376,00 

- o liczbie osi – trzy i więcej 1.296,00 

c) powyżej 36 ton: 

- o liczbie osi – jedna 1.670,00 

- o liczbie osi – dwie 1.808,00 

- o liczbie osi – trzy i więcej 1.638,00 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 01.01.2013 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2013 rok. 

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda

 

jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=5558

Lista wiadomości