2013 rok

Uchwała Nr XXVI/149/12 Rady Gminy Turek z dnia 21 listopada 2012 r. w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok

Uchwała Nr XXVI/149/12
Rady Gminy Turek

z dnia 21 listopada 2012 r.

w sprawie wysokości stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok 

 

Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 8, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity z 2001 r. Dz. U. Nr 142 poz. 1591 ze zm.), art. 5 ust. 1 ustawy z dnia 12 stycznia 1991 r. o podatkach i opłatach lokalnych (tekst jednolity z 2010 r. Dz. U. Nr 95 poz. 613 ze zm.), w związku z pkt 1 i pkt 2 obwieszczenia Ministra Finansów z dnia 2 sierpnia 2012 r. w sprawie wysokości górnych stawek kwotowych w podatkach i opłatach lokalnych w 2013 r. (M.P. z dnia 14 sierpnia 2012 r., poz. 587) Rada Gminy Turek uchwala, co następuje: 

§ 1. Ustala wysokość rocznych stawek podatku od nieruchomości na 2013 rok: 

1. Od gruntów: 

a) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej, bez względu na sposób zakwalifikowania w ewidencji gruntów i budynków - od 1 m2 powierzchni - 0,88 zł. 

b) pod jeziorami, zajętych na zbiorniki wodne retencyjne lub elektrowni wodnych - od 1 ha powierzchni – 4,51 zł. 

c) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego - od 1 m2 powierzchni - 0,14 zł. 

2. Od budynków lub ich części: 

a) mieszkalnych – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 0,30 zł. 

b) związanych z prowadzeniem działalności gospodarczej oraz od budynków mieszkalnych lub ich części zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 22,76 zł. 

c) zajętych na prowadzenie działalności gospodarczej w zakresie obrotu kwalifikowanym materiałem siewnym – od 1 m2 powierzchni użytkowej - 10,65 zł. 

d) związanych z udzielaniem świadczeń zdrowotnych w rozumieniu przepisów o działalności leczniczej, zajętych przez podmioty udzielające tych świadczeń – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 4,63 zł. 

e) pozostałych, w tym zajętych na prowadzenie odpłatnej statutowej działalności pożytku publicznego przez organizacje pożytku publicznego – od 1 m2 powierzchni użytkowej – 3,82 zł. 

3. Od budowli - 2% ich wartości , określonej na podstawie art. 4 ust. 1 pkt 3 i ust. 3-7 ustawy o podatkach i opłatach lokalnych. 

§ 2. Wykonanie uchwały powierza się Wójtowi Gminy Turek. 

§ 3. Uchwała podlega ogłoszeniu w Dzienniku Urzędowym Województwa Wielkopolskiego, wchodzi w życie z dniem 1 stycznia 2013 r. i ma zastosowanie do wymiaru podatku na 2013 rok.

 

Przewodniczący Rady

/-/ Ireneusz Kolenda 

jednolity identyfikator aktu http://edziennik.poznan.uw.gov.pl/ActDetails.aspx?year=2012&poz=5553

 

Lista wiadomości